Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul üçün Fəlsəfə kursundan imtahan sualları

22/12/2016

Doktoranturaya qəbul üzrə “Fəlsəfə” kursuna aid suallar

 1. Fəlsəfə, onun  predmeti və funksiyaları.
 2. Fəlsəfə və təbiətşünaslığın qarşılıqlı əlaqəsi.
 3. Fəlsəfi dünyagörüşünün  mahiyyəti və səciyyəvi cəhətləri.
 4. Qədim Hind-Çin fəlsəfəsi .
 5. Antik  Yunan fəlsəfəsi.
 6. Orta əsrlərdə İslam Ş ərqində fəlsəfə.
 7. Şərqdə Peripatetizm fəlsəfəsi.
 8. Şührəvərdinin İşraqilik fəlsəfəsi və onun  əsas xüsusiyyətləri.
 9. Bəhmənyarın fəlsəfəsi.
 10. N. Tusinin  fəlsəfəsi.
 11. Orta əsrlər Qərbi Avropa fəlsəfəsi.
 12. XVIII  fəlsəfəsi. Empirizm və rasionalizm.
 13. Kantın fəlsəfəsi.
 14. Hegelin fəlsəfəsi.
 15. Feyerbaxın fəlsəfəsi.
 16. Marksizm fəlsəfəsi.
 17. XIX əsrin sonu –  XXəsrin əvvəllərində Azərbaycan maarifçilik fəlsəfəsi.
 18. XX əsr Avropa fəlsəfəsinin əsas istiqamətləri.
 19. Fəlsəfə tarixində varlıq probleminin qoyuluşu.
 20. Materiyanın fəlsəfi  anlamı və materiya haqqında baxışların təkamülü.
 21. Müasir elm materiyanın strukturu haqqında.
 22. Varlıq və onun əsas formaları.
 23. Hərəkət, onun tipləri və formaları.
 24. Məkan və zaman, sosial zaman və sosial məkan.
 25. Hərəkət, məkan və zamanın  münasibəti.
 26. Materiya və substansiya anlayışları, materiyanın əsas xassələri.
 27. Cansız  təbiətdə materiya  strukturunun əsas səviyyələri.
 28. Üzvi aləmdə materiyanın  strukturunun əsas səviyyələri.
 29. Dialektika varlığın universal əlaqələri və inkişafı haqqında təlimdir.
 30. Müasir elmdə sistem yanaşma, sinergizm prinsipi.
 31. Varlığın universal əlaqələri və onların təsnifatı.
 32. Təkcə və ümumi, mahiyyət və hadisə, məzmun və forma kateqoriyaları.
 33. Səbəbiyyət əlaqələri. Determinizm prinsipi.
 34. İmkan və gerçəklik. Ehtimal anlayışı.
 35. Sistem və sistemlilik. Tam və hissə.
 36. Qanunlar və onların təsnifatı.
 37. İnkarı inkar qanunu.
 38. Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu .
 39. Kəmiyyət dəyişikliklərinin keyfiyyət dəyişikliklərinə keçməsi qanunu.
 40. Fəlsəfi fikir tarixində şüur probleminin qoyuluşu.
 41. Şüurun ictimai təbiəti.
 42. Mənlik şüuru və onun səviyyələri.
 43. Qeyri-şüuri və onun mahiyyəti. L.Freydin psixoanaliz təlimi.
 44. İdrak nəzəriyyəsi və onun mahiyyəti.
 45. İdrakın obyekti və subyekti, əsas formaları.
 46. Elmi idrakın metodları .
 47. Empirik tədqiqatın əsas metodları.
 48. İdrakın ümumməntiqi metodları (analiz, sintez, deduksiya və induksiya).
 49. Nəzəri tədqiqatın əsas metodları.
 50. İdrak prosesinin dialektikası.
 51. Yaradıcılığın mahiyyəti və idrakda rolu.
 52. Həqiqət nəzəriyyəsi və həqiqət haqqında  baxışlar.
 53. Elmi bilik və həqiqət. Həqiqət nəzəriyyəsi.
 54. Elmi rasionallıq anlayışı və elmi rasionallığın tipləri.
 55. Elmi idrakın mahiyyəti, funksiyaları və spesifik cəhətləri.
 56. Hissi idrak, onun əsas formaları.
 57. Rasional idrak və onun əsas formaları.
 58. Fəlsəfə tarixində insan probleminin qoyuluşu.
 59. İnsanın mənşəyi haqqında konsepsiyalar.
 60. Fəlsəfi antropologiya. İnsanın mahiyyəti.
 61. İnsanda bioloji və sosial tərəflərin nisbəti.
 62. Antropososiogenez problemi.
 63. Həyatın mənası. Ölüm və ölməzlik.
 64. Təbiətin fəlsəfi anlamı.
 65. Təbiət – cəmiyyət münasibətlərinin əsas istiqamətləri.
 66. Coğrafi mühit. “Coğrafi determinizm” təlimi.
 67. Praktika – idrakın əsası və meyarıdır.
 68. Sosial idrakın metodları .
 69. Sosial fəlsəfənin predmeti və funksiyaları.
 70. İctimai münasibətlər sistemi cəmiyyətin əsası kimi.
 71. Cəmiyyətin siyasi sistemi və onun əsas ünsürləri.
 72. Dövlətin formaları, əlamətləri və funksiyaları.
 73. Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti.
 74. Dövlətin mənşəyi və mahiyyəti haqqında nəzəriyyələr.
 75. Cəmiyyətin maddi istehsal sferası.
 76. Mülkiyyət anlayışı, onun cəmiyyətdə yeri və rolu.
 77. Istehsal üsulu. Məhsuldar qüvvələr ilə istehsal münasibətlərinin dialektikası.
 78. Tarix fəlsəfəsinin mahiyyəti.
 79. Tarixin dövrləşdirilməsi problemi.
 80. Tarixi prosesə formasiya və sivilizasiya mövqeyindən yanaşma.
 81. Tarixi prosesin subyektləri və hərəkətverici qüvvələri anlayışları.
 82. Tarixi proses haqqında baxışların təkamülü.
 83. Mənəvi həyat və mənəvi sfera anlayışları.
 84. İctimai şüurun strukturu.
 85. İctimai şüurun formaları.
 86. İctimai psixologiya və ideologiyanın mahiyyəti.
 87. Adi, kütləvi və nəzəri şüur.
 88. Əxlaq və hüquq ictimai şüur forması kimi.
 89. Siyasətin təsisat formaları və siyasi şüur.
 90. Din və əxlaq ictiami şüurun formaları kimi.
 91. Siyasi və hüquqi şüur.
 92. Cəmiyyətin sosial sferası.
 93. Sosial stratifikasiya təlimi.
 94. Cəmiyyətin demoqrafik strukturu.
 95. Cəmiyyətin sosial – etnik strukturu.
 96. Ailə,  onun mahiyyəti və tarixi inkişaf  formaları.
 97. Fəaliyyət sistemyaradıcı anlayış kimi. Əməyin sosial – fəlsəfi təhlili.
 98. Mədəniyyətin fəlsəfi anlayışı.
 99. Sivilizasiya anlayışı. Sivilizasiyanın tipləri.
 100. Müasir dövrün qlobal problemləri.


Вопрос по «Философии» для поступающих в докторантуру

 1. Предмет и функции философии.
 2. Взаимосвязь философии и естественных наук.
 3. Специфика философского мировоззрения.
 4. Философия Древней Индии и Китая.
 5. Античная философия.
 6. Философия средневековья на Исламском Востоке.
 7. Восточный Перипатетизм.
 8. Философия ишракизма Сухраверди.
 9. Философия Бахманьяра.
 10. Философия Н.Туси.
 11. Западно-европейская философия средневековья.
 12. Философия Нового времени. Эмпиризм и рационализм.
 13. Философия И.Канта.
 14. Философия Гегеля.
 15. Философия Фейербаха.
 16. Философия марксизма.
 17. Философия Азербайджанского Просвещения ХIX века.
 18. Основные направления Европейской философии ХХ века.
 19. Постановка проблемы бытия в истории философии.
 20. Философское понимание материи и эволюция взглядов на материю.
 21. Современная наука о структуре материи.
 22. Бытие и его основные формы.
 23. Основные типы и формы движения.
 24. Пространство и время. Социальное пространство и социальное время.
 25. Взаимосвязь движения, пространства и времени.
 26. Понятие материи и субстанции, основные свойства материи.
 27. Основные уровни структуры материи неживой природы.
 28. Основные уровни структуры материи живой природы.
 29. Диалектика-учение о развитии, об универсальных связях бытия.
 30. Системный подход в современной науке, принцип синергизма.
 31. Универсальные связи бытия и их классификация.
 32. Единичное и общее, сущность и явление, содержание и форма.
 33. Причинные связи. Принцип детерминизма.
 34. Случайность и необходимость, возможность и действительность. Понятие вероятности.
 35. Система и системность. Часть и целое.
 36. Понятие закона и их классификация.
 37. Закон отрицаниe отрицания.
 38. Закон единства и борьбы противоположностей.
 39. Закон перехода количественных изменений в качественные.
 40. Постановка проблемы сознания в истории философской мысли.
 41. Социальная природа сознания.
 42. Самосознание и его уровни.
 43. Сущность бессознательного. Психоанализ Фрэйда.
 44. Теория познания и её сущность.
 45. Основные формы, объект и субъект познания.
 46. Методы и методология научного познания.
 47. Основные методы эмпирического исследования.
 48. Общелогические методы познания (анализ, синтез, дедукция и индукция).
 49. Основные методы теоретического познания.
 50. Диалектика процесса познания.
 51. Сущность творчества и его роль в познании.
 52. Теория истины.
 53. Научное знание и истина. Теория истины.
 54. Понятие научного рационализма и типы научного рационализма.
 55. Сущность научного познания, функции и специфические черты.
 56. Чувственное познание и его основные формы.
 57. Рациональное познание и его основные формы.
 58. Постановка проблемы человека в истории философии.
 59. Концепции происхождения человека.
 60. Философская антропология. Проблема сущности и существования человека.
 61. Соотношение биологического и социального в человеке.
 62. Проблема антропосоциогенеза.
 63. Смысл жизни. Смерть и бессмертие.
 64. Философское понимание природы.
 65. Основные направления взаимодействия природы и общества.
 66. Географическая среда. Понятие «Географический детерминизм».
 67. Практика-основа познания.
 68. Методы социального познания.
 69. Предмет и функции социальной философии.
 70. Система общественных отношений как основа общества.
 71. Политическая система общества и её основные элементы.
 72. Государство его исторические типы и формы.
 73. Правовое государство и гражданское общество.
 74. Теории происхождения и сущности государства.
 75. Материально-производственная сфера общества.
 76. Собственность, её место и роль в обществе.
 77. Способ производства. Диалектика производительных сил и производственных отношений.
 78. Предмет философии истории.
 79. Проблема периодизации истории.
 80. Формационный и цивилизационный подходы к историческому процессу.
 81. Понятия субъекта и движущих сил исторического процесса.
 82. Эволюция взглядов на исторический процесс.
 83. Понятия духовной жизни и духовной сферы общества.
 84. Структура общественного сознания.
 85. Формы общественного сознания.
 86. Общественная психология и общественная идеология.
 87. Обыденное и теоретическое, массовое сознание.
 88. Мораль и право как формы общественного сознания.
 89. Институциональные формы политики и политическое сознание
 90. Религия и мораль как формы общественного сознания.
 91. Политическое и правовое сознание.
 92. Социальная сфера общества.
 93. Учение о социальной стратификации.
 94. Демографическая структура общества.
 95. Социально-этническая структура общества.
 96. Семья в социальной структуре общества
 97. Деятельность как системообразующее понятие. Социально-философский анализ труда.
 98. Философское понимание культуры.
 99. Понятие цивилизации. Типы цивилизаций.
 100. Глобальные проблемы современности.­

 

 

Bookmark and Share