DOKTORANTURAYA QƏBUL PLANI

05/12/1999

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

Bakı Dövlət Universiteti

2014-cü il üçün Doktoranturaya qəbul elan edir

FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ

İxtisasın şifri

Elm sahələri və ixtisaslar

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

Doktoranturaya

qəbul planı

Dissertanturaya

qəbul planı

Cəmi

o cümlədən

Cəmi

o cümlədən

Büdcə hesabına

Ödənişli əsaslarla

büdcə

hesabına

ödənişli

əsaslarla

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12

RİYAZİYYAT

1202.01

Analiz və funksional analiz

1

1
1

11208.01

Ehtimal nəzəriyyəsi

1


1


1211.01

Diferensial tənliklər

2

1

1


1214.01

Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə

1

1
1

120

MEXANİKA
2002.01

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

1


1


22

FİZİKA
2206.01

Molekulyar fizika

1


11

12211.01

Bərk cismlər fizikası

1

12212.01

Nəzəri fizika

1

12220.01

Yarımkeçiricilər fizikası

1

12222.01

Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası

1

1
1

123

KİMYA2301.01

Analitik kimya

1

12303.01

Qeyri-üzvi kimya

1

12304.01

Makromolekullar kimyası

1

12306.01

Üzvi kimya

2

2
1

12314.01

Neft kimyası

1

12317.01

Nanokimya və nanomateriallar

1

12391.01

Ekoloji kimya

1

1
1

124

BİOLOGİYA ELMLƏRİ
2401.01

Zoologiya

1

12406.02

Biokimya

1

12409.01

Genetika

1


11

12415.01

Molekulyar biologiya

1


1


2426.01

Ekologiya

2

1

12

1

1


25

YER ELMLƏRİ
2504.01

Geodeziya

1


1


2507.01

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

1

1
1

12511.01

Torpaqşünaslıq

1

1
1

12516.01

Minerologiya, kristalloqrafiya

1

12520.01

Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya

2


1


1

1

12529.01

Xəritəşünaslıq, geoinformatika

1

133

TEXNİKA ELMLƏRİ
3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

2

1

11

13356.01

Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq

2

11

1

13358.01

Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik

1

153

İQTİSAD ELMLƏRİ
5302.01

Ekonometriya

1


11

15307.01

İqtisadi nəzəriyyə

2

11

1

15308.01

Ümumi iqtisadiyyat

2

11

1

15310.01

Dünya iqtisadiyyatı

1
1

2

1

1COĞRAFİYA
5401.01

İqtisadi coğrafiya

2

11

1

15406.01

Hidrologiya

1

15408.01

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası

1

155

TARİX
5502.01

Ümumi tarix

3

1

1


1

2

1

1


5503.02

Vətən tarixi

3

1

1


1

1

15505.02

Arxeologiya

1
1

1

15509.01

Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları

1


11

156

HÜQUQ ELMLƏRİ
5603.01

Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

1

1
2

1

1


5606.01

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi

1


1


5607.01

Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

2

11

1

15608.01

Mülki hüquq: sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

2

11

2

1

1


5611.01

Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ

2

11

2

1

1


5612.01

Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti

3

1

1


1

2

1

1


5614.01

İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ

1
1

1

15615.01

Mülki proses

1

157

FİLOLOGİYA ELMLƏRİ
5706.01

Azərbaycan dili

2

1

12

1

1


5707.01

Slavyan dilləri

1

15710.01

Türk dilləri

1

15711.01

İran dilləri

1

15715.01

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

1

15716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

1

1
2

25718.01

Dünya ədəbiyyatı

1

15719.01

Folklorşünaslıq

1

1
1

15720.01

Jurnalistika

2


1


1

2

1

1


58

PEDAQOGİKA
5801.01

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası

1

15802.01

Təhsilin təşkili və planlaşdırılması

1

15804.01

Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi

1

15808.01

Sosial pedaqogika

1

159

SİYASİ ELMLƏR
5901.01

Beynəlxalq münasibətlər

3


2


1

2

1

1


5904.01

Siyasi institutlar və sistemlər

1

1
1

15908.01

Siyasi nəzəriyyə

1

1
1

161

PSİXOLOGİYA
6102.01

Yeniyetmə və uşaq psixologiyası

1

16104.01

Pedaqoji psixologiya

1

16107.01

Ümumi psixologiya

2


22

26108.01

Geriatrik psixologiya

1


1


6111.01

Şəxsiyyətin psixologiyası

2


22

26114.01

Sosial psixologiya

1


11

16116.01

Tibbi psixologiya

1


11

16117.01

Hüquqi psixologiya

1


1


63

SOSİOLOGİYA
6310.01

Sosial problemlər

1


11

16312.01

Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi

1


1


72

FƏLSƏFƏ
7203.01

Ümumi fəlsəfə

1

17207.01

Sosial fəlsəfə

1


1


7210.01

Fəlsəfə tarixi

1


1


7213.01

Dinşünaslıq

1


1


Doktoranturaya sənədlərin qəbulu 2014-cü ilin 05 sentyabr-05 oktyabr tarixlərində BDU-nun əsas binası, Magistratura və Doktorantura şöbəsində aparılacaq. Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul imtahanları 2014-cü il 15 oktyabr-15 noyabr tarixlərində keçiriləcəkdir. Qəbul qaydaları haqqında ətraflı məlumatı BDU-nun Magistratura və Doktorantura şöbəsindən və İnternet saytından (www/bsu.edu.az) almaq olar.

Ünvan: Bakı, Zahid Xəlilov küçəsi 23, BDU-nun Əsas binası, Magistratura və Doktoran­tura şöbəsi.Telefon 539-06-71Bookmark and Share