Doktoranturaya qəbul PLAN yerləri

25/11/2016

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18 noyabr 2016-cı il tarixli 601 s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq

edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların

2016-cı il üçün doktorant və dissertanthazırlığı üzrə qəbul planları”ndan çıxarış

Bakı Dövlət Universiteti

İxtisasın şifri

İxtisasın adı

Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə

doktoranturaya qəbul planı

dissertanturaya qəbul planı

cəmi

o cümlədən

cəmi

o cümlədən

büdcə hesabına

ödənişli əsaslarla

büdcə hesabına

ödənişli əsaslarla

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

1202.01

Analiz və funksional analiz


1

1

1204.01

Həndəsə

1

1


1206.01

Ədədi analiz

1

1


1211.01

Diferensial tənliklər

1

1

1

1

1214.01

Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə


1

1

2002.01

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası


1

1

2108.01

Astrofizika və ulduz astronomiyası


1

1

2203.01

Elektronika


1

1

2206.01

Molekulyar fizika

1

1

1

1

2211.01

Bərk cisimlər fizikası


1

1

2212.01

Nəzəri fizika


1

1

2220.01

Yarımkeçiricilər fizikası

1

1

1

1

2222.01

Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası

1

1


2301.01

Analitik kimya


1

1

2303.01

Qeyri-üzvi kimya


1

1

2304.01

Makromolekullar kimyası


1

1

2306.01

Üzvi kimya

3

2

1

1

1

2307.01

Fiziki kimya


1

1

2316.01

Kimyəvi kinetika və kataliz

1

1


2317.01

Nanokimya və nanomateriallar

2

1

1

1

1

2318.01

Kompozit materialların kimyası və texnologiyası


1

1

2391.01

Ekoloji kimya

1

1

2

1

1

2401.01

Zoologiya

1

1

1

1

2409.01

Genetika


1

1

2411.01

İnsan və heyvan fiziologiyası


1

1

2411.02

Bitki fiziologiyası


1

1 ( LDU  üçün məqsədli yer)

2415.01

Molekulyar biologiya2417.01

Botanika2422.01

Biotexnologiya (o cümlədən, bionanotexnologiyalar)

1

1


2426.01

Ekologiya (elm sahələri üzrə)

1

1

1

1

2507.01

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

1

1


2508.01

Geoekologiya

1

1


2511.01

Torpaqşünaslıq

1

1


2516.01

Mineralogiya, kristalloqrafiya


1

1

2520.01

Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya

1

1


2528.01

Yer quruluşu, torpaq kadastrı və monitorinqi

1

1


3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

1

1

2

1

1

3356.01

Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq

1

1

1

1

5102.01

Etnoqrafiya və etnologiya

1

1


5302.01

Ekonometriya, iqtisadi statistika

1

1

1

1

5307.01

İqtisadi nəzəriyyə

2

1

1

1

1

5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

2

1

1

2

1

1

5310.01

Dünya iqtisadiyyatı

2

1

1

1

1

5401.01

İqtisadi coğrafiya

1

1

1

1

5402.01

Tarixi coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası

1

1


5408.01

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası


1

1

5502.01

Ümumi tarix

3

1

1

1

2

1

1

5503.02

Vətən tarixi

2

1

1

2

1

1

5505.02

Arxeologiya

1

1


5507.01

Beynəlxalq münasibətlər tarixi

1

1


5509.01

Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları


1

1

5603.01

Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

4

2

1

1

2

1

1

5606.01

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi

1

1


5607.01

Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

3

1

1

1

1

1

5608.01

Mülki hüquq: sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

2

1

1

1

1

5609.01

Əmək hüququ; sosial təminat hüququ

2

1

1

1

1

5611.01

Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ

3

1

1

1

1

1

5612.01

Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti

3

1

1

1

1

1

5614.01

İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ

2

1

1

1

1

5615.01

Mülki proses

2

1

1


5704.01

Dil nəzəriyyəsi

2

1

1

1

1

5706.01

Azərbaycan dili

2

1

1

2

1

1

5707.01

Slavyan dilləri

1

1

1

1

5710.01

Türk dilləri

1

1


5711.01

İran dilləri


1

1

5713.01

Sami dilləri

1

1


5714.01

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik

3

1

1

1

2

1

1

5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

1

1

2

1

1

5717.01

Türk xalqları ədəbiyyatı5718.01

Dünya ədəbiyyatı

1

1


5719.01

Folklorşünaslıq


1

1

5720.01

Jurnalistika

4

2

1

1

1

1

5801.01

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası

1

1

1

1

5804.01

Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi

2

2

2

1

1

5808.01

Sosial pedaqogika


2

1

1

5901.01

Beynəlxalq münasibətlər

3

2

1

2

1

1

5904.01

Siyasi institutlar və sistemlər

1

1

1

1

5908.01

Siyasi nəzəriyyə

1

1

1

1

6104.01

Pedaqoji psixologiya

1

1

1

1

6107.01

Ümumi psixologiya

1

1

1

1

6111.01

Şəxsiyyətin psixologiyası

2

1

1


6114.01

Sosial psixologiya

1

1

1

1

6116.01

Tibbi psixologiya

1

1


6301.01

Mədəni sosiologiya

1

1


6303.01

Ümumi sosiologiya

1

1


6310.01

Sosial problemlər

1

1


7203.01

Ümumi fəlsəfə

1

1

1

1

7206.01

Təbiətin fəlsəfəsi


1

1

7210.01

Fəlsəfə tarixi


1

1

7214.01

Dinin tarixi və fəlsəfəsi

1

1


Cəmi

97

29

53

3

12

74

61

13

Bookmark and Share