Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisaslar

05/05/2012

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 14 iyun tarixli 95 nomrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

Ali təhsilin magistratura səviyyəsi uzrəixtisasların (ixtisaslaşmaların)

T ƏS N İF A T I

1. Təhsil ixtisaslarıqrupu*

060101 Azərbaycan dili vəədəbiyyatıəllimliyi

- Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası

060102 Dil vəədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)

- Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası

060103 Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

- Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası

060104 Fizika müəllimliyi

- Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060105 Riyaziyyat müəllimliyi

- Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası

060106 Fiziki tərbiyəvəçağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi (qızlar üçün fiziki tərbiyə)

- Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060107 Texnologiya müəllimliyi

- Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060108 Musiqi müəllimliyi

- Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060109 Biologiya müəllimliyi

- Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060110 Kimya müəllimliyi

- Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060111 Tarix müəllimliyi

- Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060112 Coğrafiya müəllimliyi

- Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060113 İnformatika müəllimliyi

- İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060114 Təsviri incəsənət müəllimliyi

- Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060115 İbtidai sinif müəllimliyi

- İbtidai sinifdə tədrisin metodika və metodologiyası

060116 Korreksiyaedici təlim

- Korreksiyaedici təlimin metodika və metodologiyası

060117 Məktəbəqədər təlim vətərbiyə

- Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin metodika və metodologiyası

060118 Təhsildəsosial-psixoloji xidmət

- Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

060119 Pedaqogika*

- Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi

- Sosial pedaqogika

- Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq

2. Humanitar vəsosial ixtisaslar qrupu

060201 Filologiya

- Ədəbiyyatşünaslıq (ölkələr və sahələr üzrə)

- Azərbaycan ədəbiyyatı

- Azərbaycan dili

- Dilşünaslıq (dillər və sahələr üzrə)

060202 Fəlsəfə

- Fəlsəfə tarixi

- Sosial fəlsəfə

- Təbiətşünaslıq fəlsəfəsi

- Humanitar elmlərin fəlsəfi problemləri

060203 Tərcümə

- Tərcümə (dillər üzrə)

- Yazılı tərcümə (dillər üzrə)

- Sinxron tərcümə (dillər üzrə)

- Ardıcıl tərcümə (dillər üzrə)

060204 Jurnalistika

- Radiotelejurnalistika

- Beynəlxalq jurnalistika

- Mətbuat tarixi

- Jurnalistika nəzəriyyəsi

- Publisistik jurnalistika

060205 Kitabşünaslıq

- Nəşriyyat işi və redaktəetmə

- Nəşr işinin metodologiyası

- Nəşriyyatda bədii və texniki tərtibat işi

- Redaktə işinin metodologiyası

- Kitab çapının texnologiyası

- Kitabın elmi və bədii redaktəsi

- Kitabın texniki tərtibatı

- Dünya və Azərbaycan kitabşünaslığı

060206 Tarix

- Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi

- Asiya və Afrika ölkələrinin tarixi

- Qədim dünya tarixi

- Arxeologiya və etnoqrafiya

- Etnologiya

- Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi

- Türk dünyası tarixi

- Yaxın və Orta Şərqin tarixi

- Orta əsrlər tarixi

- Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi

- Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı

- Slavyan ölkələri tarixi

060207 Antropologiya

- Antropologiya

- Mədəni antropologiya

060208 Politologiya

- Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya

- Azərbaycanda siyasi proseslər

- Dünya siyasi prosesləri

- Siyasi analiz və konsaltinq

- Konfliktologiya

- Tarixi politologiya

060209 Psixologiya

- Ümumi psixologiya

- Sosial psixologiya

- Klinik psixologiya

- İnkişaf psixologiyası

- Hüquq psixologiyası

- Pedaqoji psixologiya

- Uşaq və yaş psixologiyası

060210 Sosiologiya

- Siyasətin sosiologiyası

- İdarəetmənin sosiologiyası

- Sosioloji tədqiqatların metodları və metodologiyası

060211 Regionşünaslıq

- Regionşünaslıq (regionlar üzrə)

- Ölkəşünaslıq (ölkələr üzrə)

060212 Hüquqşünaslıq

- Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi

- Beynəlxalq hüquq

- Dövlət hüququ

- Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası

- Mülki və təsərrüfat hüququ

- Kommersiya hüququ

- İnsan hüquqları

- Konstitusiya hüququ

- Avropa hüququ

060213 Beynəlxalq münasibətlər

- Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya

- Müasir dövrdə Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin xarici siyasəti

- Dünya siyasəti

- Müasir danışıqlar təcrübəsi

- Beynəlxalq mədəni əlaqələr tarixi və nəzəriyyəsi

- Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi

060214 Dinşünaslıq

- Dinlərin tarixi

- Dinin sosiologiyası

- İslamşünaslıq

- Dinin fəlsəfəsi

- Dinin psixologiyası

060215 Kitabxanaçılıq vəinformasiya

- Sənət resursları və informasiya-axtarış sistemləri

- Kitabxanaşünaslıq

- Biblioqrafiyaşünaslıq

- Biblioqrafik ehtiyatların yaradılması və istifadəsi

- Kitabxana-informasiya texnologiyası

- Kitabxana fondlarının formalaşması və istifadəsi

3. Mədəniyyət vəincəsənət ixtisaslarıqrupu**

060301 Muzeyşünaslıq, arxiv vəabidələrin qorunması

- Muzeyşünaslıq

- Arxiv işi və arxivşünaslıq

- Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi

060302 Sənətşünaslıq

- Mədəniyyətin nəzəriyyəsi

- Mədəniyyətin tarixi

- Sosial kulturologiya

- Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi

- Tətbiqi kulturologiya

- İncəsənət əsərlərinin bərpası və ekspertizası

- Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi

060303 İnstrumental ifaçılıq

İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası (musiqi alətləri üzrə)

060304 Solo oxuma

- Xanəndəlik sənətinin tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası

- Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

- Muğamın tədrisi metodikası

- Aşıq sənəti ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

060305 Dirijorluq

- Alətşünaslıq

- Dirijorluğun tarixi və nəzəriyyəsi

060306 Bəstəkarlıq

- Bəstəkarlığın tarixi və nəzəriyyəsi

060307 Musiqişünaslıq

- Muğamşünaslıq

- Etnomusiqişünaslıq

- Etnoorqanologiya

- Aşıqşünaslıq

- Musiqi tənqidi

060308 Xoreoqrafiya sənəti

- Balet tarixi

- Balet tənqidi

- Xoreoqrafiya sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

060309 Estrada sənəti

- Estrada populyar musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi

060310 Xalq çalğıalətləri ifaçılığı

- Xalq çalğı alətləri ifaçılığının nəzəriyyəsi və metodikası

060311 Aktyor sənəti

- Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

060312 Dekorativ sənət

- Dekorativ tətbiqi sənətin tarixi və nəzəriyyəsi

060313 Teatrşünaslıq

- Teatr tənqidi

- Teatr tarixi və nəzəriyyəsi

060314 Bədii yaradıcılıq vəekran dramaturgiyası

- Ədəbi iş

- Ədəbi redaktə

- Ssenarist

060315 Rejissorluq

- Rejissor sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

060316 Kinoşünaslıq

- Kino tənqidi

- Kino tarixi və nəzəriyyəsi

060317 Operator sənəti

- Kinooperator sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

060318 Rəngkarlıq

- Rəngkarlığın tarixi və nəzəriyyəsi

060319 Qrafika

- Qrafika sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

060320 Heykəltəraşlıq

- Heykəltəraşlığın tarixi və nəzəriyyəsi

060321 Dizayn

- Dizayn və texniki estetika

- Dizayn sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

4. İqtisadiyyat vəidarəetməixtisaslarıqrupu

060401 Dünya iqtisadiyyatı

- Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

- Gömrük işi

- Beynəlxalq ticarət

- Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri

- Xarici iqtisadi fəaliyyət

- Xarici iqtisadi siyasət

- Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri

060402 Mühasibat uçotu vəaudit

- İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

- Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit

060403 Maliyyə

- Bank işi

- Vergi və vergiqoyma

- Sığorta işinin təşkili

- Maliyyə nəzarəti və audit

- Maliyyə menecmenti

- Maliyyə bazarları

- Maliyyə riyaziyyatı

060404 İqtisadiyyat

- İqtisadi kibernetika

- İqtisadi nəzəriyyə

- İqtisadi-riyazi modelləşdirmə

- İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

- İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi

- Qiymətləndirmə

- Aqrar sahənin iqtisadiyyatı

- Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırma

- Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

- Təhsil, elm və sosial-mədəni sahənin iqtisadiyyatı

- Makroiqtisadi siyasət

- Turizmin iqtisadiyyatı

- Ekonometriya

- Mədəniyyətin iqtisadiyyatı

- Əməyin iqtisadiyyatı

060405 - Sənayenin təşkili vəidarəedilməsi

- Layihənin idarə olunması

- İnnovasiya strategiyasının işlənməsi

- İnvestisiyanın iqtisadi qiymətləndirilməsi

- Müəssisənin iqtisadiyyatı

- İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə)

060406 Statistika

- Makroiqtisadi statistika

- Müəssisələrin statistikası

- Milli hesablar sistemi

060407 Menecment

- Heyətin idarə edilməsi

- Strateji idarəetmə

- İnnovasiyaların və layihələrin idarə olunması

- Menecment (sahələr üzrə)

060408 Marketinq

- Loqistika

- Marketinq (sahələr üzrə)

060409 Biznesin idarəedilməsi

- Biznesin təşkili və idarə edilməsi

- Biznes inzibatçılığı

060410 Dövlət vəbələdiyyəidarəetməsi

- Dövlət strukturlarında menecment

- Bələdiyyə menecmenti

- Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi

- Dövlət idarəçiliyində ictimaiyyətlə əlaqələr

- Regional idarəetmə

- Dövlət proqramlarının və layihələrin idarə edilməsi

- Elektron idarəetmə

060411 Kommersiya

- Kommersiya fəaliyyəti

- Birja fəaliyyəti

- Reklam işi

- Bazar infrastrukturu

5. Təbiət ixtisaslarıqrupu

060501 Riyaziyyat

- Riyazi analiz

- Funksional analiz

- Diferensial tənliklər

- Həndəsə

- Cəbr və topologiya

- Hesablama riyaziyyatı

- Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

- Əməliyyatlar tədqiqi və sistemli təhlil

- Riyazi kibernetika

- Optimallaşdırma və optimal idarəetmə

- Hesablama diaqnostikası

- Riyazi fizika

- Diskret sistemlər

- Mürəkkəb sistemlərin ehtimal və statistik metodlarla təhlili

- Tətbiqi məsələlərin asimptotik və ədədi üsullarla təhlili

- Optimal proseslərin riyazi nəzəriyyəsi

- Riyazi məntiq və ədədlər nəzəriyyəsi

- Ədədi üsullar

060502 Mexanika

- Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

- Maye, qaz və plazma mexanikası

060503 Fizika

- Nəzəri və riyazi fizika

- Bərk cismlər fizikası

- Yarımkeçiricilər fizikası

- İstilik fizikası və molekulyar fizika

- Kvant elektronikası

- Astrofizika

- Atom və molekul fizikası

- Bioloji sistemlər fizikası

- Yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika

- Nanohissəciklər fizikası

- Bərk cism elektronikası

- Qaz və plazma elektronikası

- Optoelektronika

- Radiofizika

- Fotoelektronika

- Nanoelektronika

060504 Kimya

- Kimyəvi kinetika və kataliz

- Kompozisiya materialları kimyası

- Qeyri-üzvi kimya

- Üzvi kimya

- Fiziki kimya

- Kolloid kimya

- Analitik kimya

- Yüksək molekullu birləşmələr kimyası

- Elektrokimya

- Bərk cism kimyası

- Ətraf mühit kimyası

- Təbii və fizioloji fəal maddələr kimyası

- Neft kimyası

- Nanomateriallar kimyası

- Kimyəvi ekspertiza

- Ekoloji kimyəvi monitorinq

- Ekoloji kimya

060505 Biologiya

- Molekulyar biologiya

- Biokimya

- İnsan və heyvan fiziologiyası

- Bitki fiziologiyası

- Mikologiya

- Mikrobiologiya

- Botanika

- Genetika

- Onurğasızlar zoologiyası

- Onurğalılar zoologiyası

- Biofizika

- Nanobiotexnologiya

- Entomologiya

- Ekoloji biologiya

- Ətraf mühitin idarə edilməsi və bioloji monitorinq

- Sənaye mikrobiologiyası

- Bitkilərin genetikası və seleksiyası

- İnsan genetikası

- Biotexnologiya

- İxtiologiya

060506 Coğrafiya

- İqtisadi və sosial coğrafiya

- Landşaftşünaslıq

- Azərbaycanın fiziki coğrafiyası

- Geomorfologiya

- Azərbaycanın və onunla qonşu ölkələrin iqtisadi və sosial coğrafiyası

- Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

- Ərazi planlaşdırma və rayon plana alınması

060507 Hidrometeorologiya

- İqlimşünaslıq

- Hidrologiya

- Fiziki okeonologiya

- Aviasiya meteorologiyası

- Aqrometeorologiya

060508 Geologiya

- Geokimya

- Dəniz və okean dibinin geologiyası

- Mineralogiya

- Regional geologiya

- Palentologiya və stratiqrafiya

- Petrologiya

- Petroqrafiya

- Sedimentalogiya

- İqtisadi geologiya

- Kristalloqrafiya və kristal kimyası

- Ekoloji geokimya

- Litologiya

060509 Kompüter elmləri

- İntellektual sistemlər

- Biliklərin idarə olunması

- İnformasiya sistemləri

- Kompüterli modelləşdirmə

- Paylanmış sistemlər və şəbəkələr

- İqtisadi informasiya sistemləri

- İdarəetmənin informasiya texnologiyaları

- Sistem proqramlaşdırılması

- İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı

- Hesablama şəbəkələrinin proqram təminatı

- Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı

- Kompüter şəbəkələrinin riyazi təminatı və idarə olunması

- Riyazi modelləşdirmə

- Tətbiqi riyaziyyat

- Optimal idarəetmənin riyazi-iqtisadi üsulları

- İnformatika

- Kompüter riyaziyyatı

060510 Ekologiya

- Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası

- Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi

6. Texniki vətexnoloji ixtisaslar qrupu

060601 Materialşünaslıq mühəndisliyi

- Materialşünaslıq və materiallar texnologiyası

- Kompozisiya materialları, məmulatları və konstruksiyaları

- Maşınqayırma materialşünaslığı

- Metallar fizikası

- Materialşünaslıq, nanomaterialların texnologiyası və örtükləri

- Dekorativ və mühafizə örtükləri

- Qiymətli daşların və metalların emal texnologiyası

- Kompozisiya materialları

- Alət materialları

060602 Geologiya mühəndisliyi

- Neft-qaz hövzələrinin geologiyası

- Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı

- Neft-qaz- mədən geologiyası

- Dəniz neft-qaz geologiyası

- Filiz və qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası

- Faydalı qazıntı yataqlarının hidrogeologiyası və mühəndis geologiyası

060603 Hidrogeologiya mühəndisliyi

- Hidrogeologiya

- Mühəndis geologiyası

- Hidrogeoekologiya

- Regional geologiya

- Litologiya

060604 Geofizika mühəndisliyi

- Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları

- Neft-mədən geofizikası

- Dəniz neft-qaz geofizikası

- Mədən geofizikası

- Quyuların geofiziki tədqiqatı

- Seysmologiya və seysmometriya

060605 Dağ-mədən mühəndisliyi

- Neft-qaz-mədən istehsalının fiziki prosesləri

- Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi

- Neft yataqlarının karyer və şaxta üsulu ilə işlənməsi

- Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi

- Açıq dağ-mədən işi

060606 Neft-qaz mühəndisliyi

- Quruda neft və qaz quyularının qazılması

- Dəniz neft və qaz quyularının qazılması

- Maili və üfüqi neft və qaz quyularının qazılması

- Qazma məhlullarının texnologiyası

- Quyuların möhkəmləndirilməsi və tamamlandırılması

- Neft və qaz yataqlarının işlənməsi

- Dəniz neft-qaz və qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi

- Laylardan karbohidrogen alınmasının artırılması

- Neft-qaz quyularının istismarı

- Neft-qaz sənayesində texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi

060607 Neft-qaz qurğularımühəndisliyi

- Neft-qaz kəmərlərinin, anbarlarının etibarlılığı və texniki diaqnostikası

- Neftin, qazın nəqli və saxlanılmasının sərvətqoruyucu texnologiyası

- Dəniz neft-qaz qurğularının etibarlılığı və istismar səmərəliliyi

- Dəniz hidrotexniki qurğuları tikintisi

- Şelf qurğuları tikintisi

- Liman qurğuları tikintisi

060608 Elektroenergetika mühəndisliyi

- Elektroenergetika

- Elektrik stansiyalarının elektrik hissəsi

- Elektrik şəbəkə və sistemləri

- Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)

060609 İstilik energetikasımühəndisliyi

- İstilik elektrik stansiyaları

- İstilik elektrik stansiyalarında yanacaq və su texnologiyası

- Sənaye istilik energetikası

- Bərpa olunan enerji mənbələri

- Enerji çevrilmələrində gedən proseslərin istilik fizikası

060610 Enerji maşınqayırmasımühəndisliyi

- Daxili yanma mühərrikləri və onların texniki istismarı

- Qaz-turbin və buxar-turbin mühərrikləri

- Enerji maşınlarının istehsalı

- Neft-mədən qurğularının hidravlik sistemləri

- Soyuducu maşın və qurğular

- Havanın kondisiyalaşdırılması

- Kompressor maşın və qurğuları

060611 Metallurgiya mühəndisliyi

- Qara metalların metallurgiyası

- Əlvan və nadir metalların metallurgiyası

- Metalların və ərintilərin tökmə istehsalı

- Metallurji proseslərin və materialların fiziki-kimyəvi tədqiqat üsulları

- Qaynaq istehsalı metallurgiyası, texnologiyası və avadanlığı

- Ovuntu metallurgiyası, kompozisiya materialları və örtükləri

- Sənaye sobaları

- Metalşünaslıq və metalların termiki emalı

- Metalların təzyiq altında emalı

060612 Maşın mühəndisliyi

- Maşınqayırma texnologiyası

- Maşınqayırmada kompüter texnologiyaları

- Tökmə və qaynaq istehsalının maşın və avadanlıqları

- Maşınqayırmada istehsal vasitələrinin renovasiyası

- Maşınların təmir texnologiyası və servisi

- Maşın istehsalı avadanlığı və alətlər

- Texnoloji komplekslərin layihələndirilməsi

- İnteqrasiya olunmuş və kompüterləşdirilmiş dəzgah sistemləri

- Yüksək səmərəli emal proseslərinin texnologiyası və maşınları

- Əməyin mühafizəsi

060613 Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi

- Nəqliyyat sistemlərinin logistikası

- Avianəqliyyatda servis işlərinin təşkili

060614 Aviasiya texnikasıavadanlıqlarının istismarımühəndisliyi

- Uçuş aparatları və güc qurğuları

- Uçuş aparatlarının elektrik, radio və cihaz avadanlıqları

- Aviasiya elektrik sistemləri

060615 Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarəolunmasımühəndisliyi

- Hava nəqliyyatı hərəkətinin idarə olunması

- Aeronaviqasiya təminatı

060616 Ucuşmühəndisliyi

- Hava gəmilərinin uçuş istismarı

060617 Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin vəistehsalatın təhlükəsizliyi

mühəndisliyi

- Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi

- Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili

- Qəza-xilasetmə və axtarış işlərinin təşkili

060618 Dəniz texnikasıvətexnologiyasımühəndisliyi

- Gəmiqayırma

- Gəmi təmiri

- Gəmi enerji avadanlıqları

- Gəmi maşın və mexanizmləri

060619 Dəniz texnikasıvəavadanlıqlarının istismarımühəndisliyi

- Gəmi köməkçi mexanizmlərinin istismarı

- Liman yük mexanizmləri və onların istismarı

- Gəmi energetik qurğuları və onların istismarı

060620 Gəmicilik vəgəmilərin hərəkətinin idarəedilməsi

- Gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi

- Gəmi avtomatik sistemlərinin istismarı

- Daxili su yollarında gəmiçilik

060621 Dəmir yolu nəqliyyatıvətəsərrüfatımühəndisliyi

- Dəmir yolu təsərrüfatı və onun istismarı

- Lokomativlər və lokomativ təsərrüfatı

- Vaqon və vaqon təsərrüfatı

- Dəmir yolu maşınlarının istehsalı, təmiri və texniki xidmət texnologiyaları

060622 Yerüstünəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

- Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

- Yol-nəqliyyat hadisələrinin avtotexniki ekspertizası

- Fövqəladə hallarda hərəkətin təşkili

- Yol-hərəkət kompleksinin sertifikatlaşdırılması və lisenziyalaşdırılması

- Avtomobil nəqliyyatının istismarı

- Avtomobil nəqliyyatında telematika

- Nəqliyyat əməliyyatlarının intellektual idarə edilməsi

- Avtomobillər

- Avtomobil və traktor mühərrikləri

- Çoxtəyinatlı nəqliyyat maşınları və traktorlar

060623 Nəqliyyatda daşımaların vəidarəetmənin təşkili mühəndisliyi

- Nəqliyyatda daşımalar və menecment (nəqliyyat növləri üzrə)

- Limanlarda daşımalar və menecment

- Nəqliyyat logistikası

- Beynəlxalq avtomobil daşımaları

- Nəqliyyat ekspedisiya xidməti

- Şəhər nəqliyyat şəbəkəsi və nəqliyyat xidmətinin təşkili

060624 Cihazqayırma mühəndisliyi

- Cihazqayırma texnologiyası

- İdxal-ixrac nəzarətinin cihaz və sistemləri

- Optik-elektron cihazlar və sistemləri

- Kompüterli informasiya-ölçmə texnologiyaları

- Yanacaq-enerji komplekslərinin nəzarət və diaqnostika sistemləri

- İntellektual ölçmə vasitələri

- Uçan aparatların ölçmə-hesablama kompleksləri və cihazları

- Aviasiya cihazları

- Metroloji cihazların istehsal texnologiyası

060625 Texnoloji maşın vəavadanlıqlar mühəndisliyi

- Texnoloji maşın və avadanlıqların istehsalı, təmiri və texniki xidmət texnologiyası

- Neft-qaz istehsalının maşın və avadanlıqları

- Neft emalı və kimya istehsalının maşın və avadanlıqları

- İnşaat yol maşınları və avadanlıqları

- Yükqaldırıcı maşınlar və avadanlıqlar

- Metalkəsən dəzgahlar və alətlər

- Məişət maşın və cihazları

- Neft-qaz istehsal vasitələrinin renovasiyası

- Yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşın və avadanlıqları

- Yeyinti sənayesi iaşə və ticarətinin texnoloji maşın və avadanlıqları

- Plastik kütlə və rezin emalının maşın və avadanlıqları

060626 Elektrik mühəndisliyi

- Kabel və keçiricilərin fizikası və texnikası

- İzolyasiya materiallarının fizikası və texnikası

- Nəqliyyat vasitələrinin elektrik avadanlığı və elektronikası (nəqliyyat növləri üzrə)

- Elektrik aparatları

- Enerjinin elektromexaniki çevrilməsinin ümumi nəzəriyyəsi

- Enerjinin elektromexaniki çevrilməsində proseslərin modelləşdirilməsi və tədqiqi üsulları

- Sənaye qurğuları və texnoloji komplekslərin avtomatikası və elektrik intiqalı

- Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji qurğular və sistemlər

- Yüksək gərginliklər texnikası və fizikası

- Elektrik nəqliyyatı

- Elektrik təchizatının optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi

- Gəmilərin elektroenerji sistemləri

060627 Elektronika, telekommunikasiya vəradiotexnika mühəndisliyi

- Radiorabitə, radioverilişlər və televiziya

- Radiotexnika

- Radioelektron sistemlər

- Radioelektron vasitələrinin layihələndirilməsi və texnologiyası

- Məişət radioelektron aparatları

- Xüsusiləşdirilmiş radiorabitə sistemləri

- İfrat yüksək tezlikli texnika və texnologiya

- Radioelektron mübarizə vasitələri

- Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri

- Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri

- Şəbəkələr, rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması

- Hərəkət edən obyekti olan rabitə vasitələri

- Telekommunikasiya sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi

- Optik rabitə fizikası və texnikası

- Elektron və poçt rabitəsi

- Audiovizual texnika

- Elektron cihazlar və qurğular

- Sənaye elektronikası

- Aviasiya elektronikası

- Yanacaq-enerji komplekslərində nəzarət və diaqnostika sistemləri

- İntellektual ölçmə vasitələri

- Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı

- Elektronika və avtomatika

- Kommunikasiya sistemləri

- Güc elektronikası

- Mikroprosessorlu sistemlər

- Mühafizəli telekommunikasiya sistemləri

- Gəmi elektronikası

060628 Proseslərin avtomatlaşdırılmasımühəndisliyi

- Texnoloji proseslərin və istehsalatın avtomatlaşdırılması

- Dəmir yolu nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə

- Energetika sistemlərinin avtomatik idarə edilməsi

- Enerji menecmenti

- Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi

- Gəmilərin avtomatik idarəetmə sistemləri

- Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə

060629 Mexatronika vərobototexnika mühəndisliyi

- Mexatronika

- Robotlar və robototexniki sistemlər

- Robototexnika və mexatronika

- Kompüterləşdirilmiş inteqrallaşdırılmış istehsalat

060630 Mexanika mühəndisliyi

- Hidromexanika və hidravlik maşınlar

- Hidravlik maşınlar, hidrointiqrallar və hidropnevmoavtomatika

- Maye və qazların nəqli avadanlıqları

- Maşınların möhkəmliyi və dinamikası

- Zirehli maşın və avadanlıqların konstruksiya edilməsi

- Tribotexnika

- Maşınşünaslıq

- Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

- Neft-mədən avadanlıqlarının və xüsusi qurğuların dinamikası və möhkəmliyi

- Dəniz neft-qaz hidrotexniki qurğularının dinamikası və möhkəmliyi

- Yükqaldırıcı maşınların dinamikası və möhkəmliyi

- Tribologiya

060631 Kompüter mühəndisliyi

- Kompüter mühəndisliyi

- Dinamiki arxitekturalı multiprosessor sistem və şəbəkələri

- Kompüter sistemləri və şəbəkələri

- Kompüter texnikasının layihələndirilməsi və konstruksiya edilməsi

- Kompüter layihələndirilməsi və istehsal texnologiyası

- Biliklərin əldə edilməsi sistemləri

- İdarəedici-hesablama maşınlarının tətbiqi

- İxtisaslaşmış mikroprosessorlu informasiya emalı vasitələri

- Kompüter təhlükəsizliyi

- Avtomatlaşdırma və kompüter-inteqrallaşdırılmış texnologiyalar

060632 İnformasiya texnologiyalarıvəsistemləri mühəndisliyi

- İnformasiya mühafizəsi və təhlükəsizliyi

- Çoxkanallı sistemlər və şəbəkə protokolları

- İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri

- İdarəetmədə informasiya sistemləri

- Uçuşlara avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemləri

- Neft, neft-kimya və kimya sənayesində informasiya texnologiyaları

- İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri

- Tətbiqi proqram təminatı

- İqtisadi informatika

- Bioinformatika

- Aerokosmik informasiya sistemləri

060633 Memarlıq

- Bina və qurğuların memarlığı

- Şəhərsalma

- Memarlıq mühitinin dizaynı

- Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması

- Landşaft memarlığı

060634 İnşaat mühəndisliyi

- Sənaye və mülki tikinti

- Şəhər bələdiyyə tikintisi və təsərrüfatı

- Daşınmaz əmlakın idarə olunması və ekspertizası

- Bina və qurğuların tikintisinin təşkili və texnologiyası

- Qurğular nəzəriyyəsi

- Metal konstruksiyaları

- Dəmir-beton konstruksiyaları

- Bina və qurğuların dinamikası və zəlzələyə davamlılığı

- Əsaslar və özüllərin tikintisi

060635 Mühəndis sistemlərinin vəqurğularının tikintisi mühəndisliyi

- Bina və qurğuların mikroiqlimini təmin edən sistemlər

- İstilik-qaz təchizatı

- Su təchizatı

- Çirkab sularının kənarlaşdırılması və təmizlənməsi

- Alternativ enerji mənbələri

060636 Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi

- Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi

- Körpülər və nəqliyyat qurğularının tikintisi

- Dəmir yollarının tikintisi və yol təsərrüfatı

- Tunel və metropolitenlərin tikintisi

- Dəniz yolları, limanları və hidrotexniki qurğuları

060637 Meliorasiya vəsu təsərrüfatıtikintisi mühəndisliyi

- Hidrotexniki tikinti

- Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı

- Su elektrik stansiyalarının tikintisi

060638 Tikinti materiallarıvəməmulatlarının texnologiyasımühəndisliyi

- Tikinti materialları və konstruksiyalarının texnologiyası

- Tikinti materialları sənayesində xammal ehtiyatlarının mühafizəsi və ekologiya

- Sement texnologiyası

- Bəzək və izolyasiya materialları

060639 Meşəmateriallarının vəağac emalının texnologiyasımühəndisliyi

- Ağac emalı texnologiyası

- Mebel istehsalı texnologiyası

060640 Geodeziya vəxəritəçilik mühəndisliyi

- Tətbiqi geodeziya

- Aerofotogeodeziya

- Kosmik geodeziya

- Geomatika

- Xəritəçilik

060641 Kimya mühəndisliyi

- Neft-kimya sintezinin texnologiyası

- Əsas üzvi sintezin kimyası və texnologiyası

- Neft və qazın kimyası

- Qeyri-üzvi maddələrin istehsal texnologiyası

- Neft emalı texnologiyası

- Karbohidrogen qazların emalı texnologiyası

- Polimerlərin kimyəvi texnologiyası

- Polimerlərin və kompozisiya materiallarının emalı texnologiyası

- Neft-kimya proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi

- Neft-kimya proseslərinin kibernetikası

- Kimya texnologiyasının proses və aparatları

060642 Qida məhsullarımühəndisliyi

- Bitki mənşəli qida məhsullarının emalı texnologiyası

- Heyvan mənşəli qida məhsullarının emalı texnologiyası

- İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin təşkili

- Qida təhlükəsizliyi

- Çörək, makaron, unlu qənnadı məmulatlarının və qida konsentratlarının texnologiyası

- Ət və ət məhsullarının texnologiyası

- Balıq və balıq məhsullarının texnologiyası

- Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının texnologiyası

- Konservləşdirmə texnologiyası

- Uşaq və funksional qidalanma məhsullarının texnologiyası

- Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

- Meyvə-tərəvəz məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

- Dənli bitki məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

- Üzümün saxlanması və emalı texnologiyası

- Qıcqırtma məhsullarının istehsal texnologiyası

- Taxıl, taxıl məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

- Şəkərli məhsulların texnologiyası

- Konserv və qida konsentratlarının texnologiyası

- Qida biotexnologiyası

060643 Çoxişlənən malların texnologiyasımühəndisliyi

- Tikiş məmulatlarının texnologiyası

- Təbii liflərin istehsalının texnologiyası və avadanlıqları

- Şüşə və keramika məmulatları texnologiyası

- Toxuculuq texnologiyası

- Trikotaj texnologiyası

- Gön-dəri məmulatının konstruksiya edilməsi və istehsalı

060644 İstehlak mallarının ekspertizasıvəmarketinqi

- İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası

- Ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi

- Qeyri-ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi

- Neft və neft məhsullarının əmtəəşünaslığı və marketinqi

- Kənd təsərrüfatı xammalının əmtəəşünaslığı və marketinqi

- Məişət elektrik mallarının ekspertizası və marketinqi

- Gömrük ekspertizası

060645 Poliqrafiya mühəndisliyi

- Poliqrafiya maşınları və avtomatlaşdırılmış komplekslər

060646 - Təkrar emal vəbərpa texnologiyalarımühəndisliyi

- Texnogen və təkrar resursların metallurgiyası

- Metallurji tullantıların təkrar emal texnologiyaları

- Maşın və aparat hissələrinin yeyilməyədavamlılığının yüksəldilməsi və bərpası texnologiyası və avadanlığı

- Avadanlıqların bərpası və möhkəmliyinin artrılması

- Neft-qaz-mədən avadanlıqlarının emal texnologiyası

060647 Metrologiya, standartlaşdırma vəsertifikasiya mühəndisliyi

- Metrologiya və metroloji təminat

- Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (sahələr üzrə)

- Keyfiyyətə nəzarət, diaqnostik üsul və sistemlər

060648 Biotibbi texnika mühəndisliyi

- Bioloji və tibbi praktikada mühəndis işi

- Biotibbi və radioelektron aparatlarına servis xidməti

- Biotibbi texniki cihazlar

- Biotexniki və tibbi aparatlar və sistemlər

- Tibbi informasiya sistemləri

- Tibbi və texniki diaqnostik üsul və cihazlar

060649 Ekologiya mühəndisliyi

- Su ehtiyatlarının mühafizəsi və kompleks istifadəsi

- Su təsərrüfatı sistemlərinin idarə edilməsi

- Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi

- Təbii ehtiyatların qorunması və təkrar emalı

- Yanacaqların səmərəli istifadəsi və hava hövzəsinin mühafizəsi

- Neft və kimya sahəsində ətraf mühitin mühafizəsi

- Ətraf mühit və neft sənayesi

- Ətraf mühitin texnika və texnologiyası

- Bərk tullantıların emalı texnologiyası

- Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

- Ekoloji landşaft quruculuğu

- Nəqliyyat ekologiyası

- Ekoloji monitorinqin informasiya-ölçü texnologiyaları

- Aerokosmik monitorinq

- Ekoloji təhlükəsizliyin informasiya sistemləri

060650 - Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

060651 Fövqəladəhallar vəhəyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi

- Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

- Ətraf mühitin və insanların radiasiya təhlükəsizliyi

- Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi (sahələr üzrə)

- Fövqəladə hallarda texnoloji proseslərin təhlükəsizliyi

- Fövqəladə halların idarə olunması

7. Kənd təsərrüfatıixtisaslarıqrupu

060701 Torpaqşünaslıq vəaqrokimya

- Aqrokimya

- Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi və tiplərə ayrılması

- Landşaftın aqrogeokimyası

- Torpağın ekoloji monitorinqi və qorunması

060702 Aqronomluq

- Bitkilərin mühafizəsi

- İpəkçilik

- Bitkilərin toxumçuluğu

- Bitkilərin genetikası

- Bitkilərin xəstəlikdən və ziyanvericilərdən mühafizəsi

- Aqrobiotexnologiya

- Bitkilərin karantini

- Bitkiçilik

- Meyvəçilik

- Tərəvəzçilik

- Üzümçülük

- Bitkilərin seleksiyası

- Aqrogeobotanika

- Biologiya və kənd təsərrüfatının əsasları

- Bitki anatomiyası və morfologiyası

060703 Zootexniklik

- Maldarlıq

- Qoyunçuluq

- Quşçuluq

060704 Baytarlıq

- Epizotologiya və infeksion xəstəliklər

- Parazitologiya və ivazion xəstəlilər

- Yoluxmayan daxili xəstəliklər

- Mamalıq, ginekologiya və süni mayalanma

- Baytarlıq cərrahiyyəsi

- Baytar-sanitar ekspertizası

- Baytarlıq əczaçılığı

060705 Yer quruluşu, torpaq vəşəhər kadastrı

- Yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi

- Torpaq kadastrı

- Şəhər kadastrı

060706 Aqromühəndislik

- Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi

- Mexanikləşdirilmiş texnoloji proseslərin energetik təhlili (sahələr üzrə)

- Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsində texnoloji proseslər və aparatlar

- Aqrar istehsalatın texniki təminatı

- Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi vasitələrinin istismarı, təmiri və servis xidməti

- Aqrar istehsalatın elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması

- Kənd təsərrüfatının energetik təminatı

- Aqrar istehsalatın avtomatlaşdırılma vasitələrinin istismarı, təmiri və servis xidməti

060707 Balıqcılıq vəbalıqcılıq təsərrüfatıişi

- Balıqçılıq

- Balıqçılıq təsərrüfatı işi

- Sənaye balıqçılığı

- Akvakultura

060708 Meşəçilik

- Meşə quruluşu

- Meşə toksaksiyası

- Meşə əkinləri

060709 Su bioehtiyatlarıvəakvabitkilər

- Su bioehtiyatları

- Akvabitkilər

8. Səhiyyə, rifah vəxidmət ixtisaslarıqrupu

060801 Əczaçılıq

- Əczaçılıq kimyası

- Farmakoqnoziya

- Əczaçılıq texnologiyası

- Toksikoloji kimya

- Əczaçılığın təşkili

060802 Bədən tərbiyəsi vəidman

- Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası

- İdman məşqinin nəzəriyyəsi və metodikası

- Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi-bioloji təminat və reabilitasiya

060803 Turizm vəotelçilik

- Sosial-mədəni sahələrdə xidmətlərin təşkili

- Sanatoriya-kurort işinin təşkili

- Turizm işi

- Otelçilik

- Turizmin bələdçisi

- Səyahət agentliyi və turoperator

- Turizmdə nəqliyyat xidmətləri

- Turizm və sosial-mədəni servis xidməti

- Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq

060804 Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə)

- Avtomobil servisinin texnologiyası

- Avtoservisdə texniki təchizat və anbarlaşdırma logistikası

- Avtoservis meneceri

- Avtoservis və firma xidməti

- Gəmi servisinin təşkili

- Dəmir yolu nəqliyyatında servis xidmətinin təşkili

- Aviasiya nəqliyyatında servis xidmətinin təşkilti

060805 Sosial iş

- Sosial işin texnologiyası

- Əhalinin sosial müdafiəsi

- Əhalinin əmək və həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması

- Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş

* Təhsil ixtisasları qrupuna daxil olan bütün ixtisasları bitirən bakalavr məzunları pedaqogika ixtisası üzrə magistraturaya qəbul oluna bilərlər.

Bookmark and Share