Magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların) təsnifati

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 14 iyun tarixli 95 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

İxtisasın şifri

İxtisaslar qrupu və ixtisaslar üzrə ixtisaslaşmaların adı

1

2

1. Təhsil ixtisasları qrupu*

060101

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi


- Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası

060102

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)


- Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası

060103

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)


- Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası

060104

Fizika müəllimliyi


- Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060105

Riyaziyyat müəllimliyi


- Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası

060106

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi (qızlar üçün fiziki tərbiyə)


- Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060107

Texnologiya müəllimliyi


- Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060108

Musiqi müəllimliyi


- Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060109

Biologiya müəllimliyi


- Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060110

Kimya müəllimliyi


- Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060111

Tarix müəllimliyi


- Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060112

Coğrafiya müəllimliyi


- Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060113

İnformatika müəllimliyi


- İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060114

Təsviri incəsənət müəllimliyi


- Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

060115

İbtidai sinif müəllimliyi


- İbtidai sinifdə tədrisin metodika və metodologiyası

060116

Korreksiyaedici təlim


- Korreksiyaedici təlimin metodika və metodologiyası

060117

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə


- Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin metodika və metodologiyası

060118

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət


- Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

060119

Pedaqogika*


- Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi


- Sosial pedaqogika


- Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq

2. Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu

060201

Filologiya


- Ədəbiyyatşünaslıq (ölkələr və sahələr üzrə)


- Azərbaycan ədəbiyyatı


- Azərbaycan dili


- Dilşünaslıq (dillər və sahələr üzrə)

060202

Fəlsəfə


- Fəlsəfə tarixi


- Sosial fəlsəfə


- Təbiətşünaslıq fəlsəfəsi


- Humanitar elmlərin fəlsəfi problemləri

060203

Tərcümə


- Tərcümə (dillər üzrə)


- Yazılı tərcümə (dillər üzrə)


- Sinxron tərcümə (dillər üzrə)


- Ardıcıl tərcümə (dillər üzrə)

060204

Jurnalistika


- Radiotelejurnalistika


- Beynəlxalq jurnalistika


- Mətbuat tarixi


- Jurnalistika nəzəriyyəsi


- Publisistik jurnalistika

060205

Kitabşünaslıq


- Nəşriyyat işi və redaktəetmə


- Nəşr işinin metodologiyası


- Nəşriyyatda bədii və texniki tərtibat işi


- Redaktə işinin metodologiyası


- Kitab çapının texnologiyası


- Kitabın elmi və bədii redaktəsi


- Kitabın texniki tərtibatı


- Dünya və Azərbaycan kitabşünaslığı

060206

Tarix


- Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi


- Asiya və Afrika ölkələrinin tarixi


- Qədim dünya tarixi


- Arxeologiya və etnoqrafiya


- Etnologiya


- Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi


- Türk dünyası tarixi


- Yaxın və Orta Şərqin tarixi


- Orta əsrlər tarixi


- Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi


- Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı


- Slavyan ölkələri tarixi

060207

Antropologiya


- Antropologiya


- Mədəni antropologiya

060208

Politologiya


- Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya


- Azərbaycanda siyasi proseslər


- Dünya siyasi prosesləri


- Siyasi analiz və konsaltinq


- Konfliktologiya


- Tarixi politologiya

060209

Psixologiya


- Ümumi psixologiya


- Sosial psixologiya


- Klinik psixologiya


- İnkişaf psixologiyası


- Hüquq psixologiyası


- Pedaqoji psixologiya


- Uşaq və yaş psixologiyası

060210

Sosiologiya


- Siyasətin sosiologiyası


- İdarəetmənin sosiologiyası


- Sosioloji tədqiqatların metodları və metodologiyası

060211

Regionşünaslıq


- Regionşünaslıq (regionlar üzrə)


- Ölkəşünaslıq (ölkələr üzrə)

060212

Hüquqşünaslıq


- Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi


- Beynəlxalq hüquq


- Dövlət hüququ


- Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası


- Mülki və təsərrüfat hüququ


- Kommersiya hüququ


- İnsan hüquqları


- Konstitusiya hüququ


- Avropa hüququ

060213

Beynəlxalq münasibətlər


- Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya


- Müasir dövrdə Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin xarici siyasəti


- Dünya siyasəti


- Müasir danışıqlar təcrübəsi


- Beynəlxalq mədəni əlaqələr tarixi və nəzəriyyəsi


- Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi

060214

Dinşünaslıq


- Dinlərin tarixi


- Dinin sosiologiyası


- İslamşünaslıq


- Dinin fəlsəfəsi


- Dinin psixologiyası

060215

Kitabxanaçılıq və informasiya


- Sənət resursları və informasiya-axtarış sistemləri


- Kitabxanaşünaslıq


- Biblioqrafiyaşünaslıq


- Biblioqrafik ehtiyatların yaradılması və istifadəsi


- Kitabxana-informasiya texnologiyası


- Kitabxana fondlarının formalaşması və istifadəsi

3. Mədəniyyət və incəsənət ixtisasları qrupu**

060301

Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması


- Muzeyşünaslıq


- Arxiv işi və arxivşünaslıq


- Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi

060302

Sənətşünaslıq


- Mədəniyyətin nəzəriyyəsi


- Mədəniyyətin tarixi


- Sosial kulturologiya


- Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi


- Tətbiqi kulturologiya


- İncəsənət əsərlərinin bərpası və ekspertizası


- Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi

060303

İnstrumental ifaçılıq


İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası (musiqi alətləri üzrə)

060304

Solo oxuma


- Xanəndəlik sənətinin tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası


- Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi


- Muğamın tədrisi metodikası


- Aşıq sənəti ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

060305

Dirijorluq


- Alətşünaslıq


- Dirijorluğun tarixi və nəzəriyyəsi

060306

Bəstəkarlıq


- Bəstəkarlığın tarixi və nəzəriyyəsi

060307

Musiqişünaslıq


- Muğamşünaslıq


- Etnomusiqişünaslıq


- Etnoorqanologiya


- Aşıqşünaslıq


- Musiqi tənqidi

060308

Xoreoqrafiya sənəti


- Balet tarixi


- Balet tənqidi


- Xoreoqrafiya sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

060309

Estrada sənəti


- Estrada populyar musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi

060310

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı


- Xalq çalğı alətləri ifaçılığının nəzəriyyəsi və metodikası

060311

Aktyor sənəti


- Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

060312

Dekorativ sənət


- Dekorativ tətbiqi sənətin tarixi və nəzəriyyəsi

060313

Teatrşünaslıq


- Teatr tənqidi


- Teatr tarixi və nəzəriyyəsi

060314

Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası


- Ədəbi iş


- Ədəbi redaktə


- Ssenarist

060315

Rejissorluq


- Rejissor sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

060316

Kinoşünaslıq


- Kino tənqidi


- Kino tarixi və nəzəriyyəsi

060317

Operator sənəti


- Kinooperator sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

060318

Rəngkarlıq


- Rəngkarlığın tarixi və nəzəriyyəsi

060319

Qrafika


- Qrafika sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

060320

Heykəltəraşlıq


- Heykəltəraşlığın tarixi və nəzəriyyəsi

060321

Dizayn


- Dizayn və texniki estetika


- Dizayn sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

4. İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu

060401

Dünya iqtisadiyyatı


- Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər


- Gömrük işi


- Beynəlxalq ticarət


- Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri


- Xarici iqtisadi fəaliyyət


- Xarici iqtisadi siyasət


- Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri

060402

Mühasibat uçotu və audit


- İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit


- Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit

060403

Maliyyə


- Bank işi


- Vergi və vergiqoyma


- Sığorta işinin təşkili


- Maliyyə nəzarəti və audit


- Maliyyə menecmenti


- Maliyyə bazarları


- Maliyyə riyaziyyatı

060404

İqtisadiyyat


- İqtisadi kibernetika


- İqtisadi nəzəriyyə


- İqtisadi-riyazi modelləşdirmə


- İqtisadiyyatın tənzimlənməsi


- İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi


- Qiymətləndirmə


- Aqrar sahənin iqtisadiyyatı


- Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırma


- Ətraf mühitin iqtisadiyyatı


- Təhsil, elm və sosial-mədəni sahənin iqtisadiyyatı


- Makroiqtisadi siyasət


- Turizmin iqtisadiyyatı


- Ekonometriya


- Mədəniyyətin iqtisadiyyatı


- Əməyin iqtisadiyyatı

060405

- Sənayenin təşkili və idarə edilməsi


- Layihənin idarə olunması


- İnnovasiya strategiyasının işlənməsi


- İnvestisiyanın iqtisadi qiymətləndirilməsi


- Müəssisənin iqtisadiyyatı


- İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə)

060406

Statistika


- Makroiqtisadi statistika


- Müəssisələrin statistikası


- Milli hesablar sistemi

060407

Menecment


- Heyətin idarə edilməsi


- Strateji idarəetmə


- İnnovasiyaların və layihələrin idarə olunması


- Menecment (sahələr üzrə)

060408

Marketinq


- Loqistika


- Marketinq (sahələr üzrə)

060409

Biznesin idarə edilməsi


- Biznesin təşkili və idarə edilməsi


- Biznes inzibatçılığı

060410

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi


- Dövlət strukturlarında menecment


- Bələdiyyə menecmenti


- Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi


- Dövlət idarəçiliyində ictimaiyyətlə əlaqələr


- Regional idarəetmə


- Dövlət proqramlarının və layihələrin idarə edilməsi


- Elektron idarəetmə

060411

Kommersiya


- Kommersiya fəaliyyəti


- Birja fəaliyyəti


- Reklam işi


- Bazar infrastrukturu

5. Təbiət ixtisasları qrupu

060501

Riyaziyyat


- Riyazi analiz


- Funksional analiz


- Diferensial tənliklər


- Həndəsə


- Cəbr və topologiya


- Hesablama riyaziyyatı


- Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika


- Əməliyyatlar tədqiqi və sistemli təhlil


- Riyazi kibernetika


- Optimallaşdırma və optimal idarəetmə


- Hesablama diaqnostikası


- Riyazi fizika


- Diskret sistemlər


- Mürəkkəb sistemlərin ehtimal və statistik metodlarla təhlili


- Tətbiqi məsələlərin asimptotik və ədədi üsullarla təhlili


- Optimal proseslərin riyazi nəzəriyyəsi


- Riyazi məntiq və ədədlər nəzəriyyəsi


- Ədədi üsullar

060502

Mexanika


- Deformasiya olunan bərk cism mexanikası


- Maye, qaz və plazma mexanikası

060503

Fizika


- Nəzəri və riyazi fizika


- Bərk cismlər fizikası


- Yarımkeçiricilər fizikası


- İstilik fizikası və molekulyar fizika


- Kvant elektronikası


- Astrofizika


- Atom və molekul fizikası


- Bioloji sistemlər fizikası


- Yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika


- Nanohissəciklər fizikası


- Bərk cism elektronikası


- Qaz və plazma elektronikası


- Optoelektronika


- Radiofizika


- Fotoelektronika


- Nanoelektronika

060504

Kimya


- Kimyəvi kinetika və kataliz


- Kompozisiya materialları kimyası


- Qeyri-üzvi kimya


- Üzvi kimya


- Fiziki kimya


- Kolloid kimya


- Analitik kimya


- Yüksək molekullu birləşmələr kimyası


- Elektrokimya


- Bərk cism kimyası


- Ətraf mühit kimyası


- Təbii və fizioloji fəal maddələr kimyası


- Neft kimyası


- Nanomateriallar kimyası


- Kimyəvi ekspertiza


- Ekoloji kimyəvi monitorinq


- Ekoloji kimya

060505

Biologiya


- Molekulyar biologiya


- Biokimya


- İnsan və heyvan fiziologiyası


- Bitki fiziologiyası


- Mikologiya


- Mikrobiologiya


- Botanika


- Genetika


- Onurğasızlar zoologiyası


- Onurğalılar zoologiyası


- Biofizika


- Nanobiotexnologiya


- Entomologiya


- Ekoloji biologiya


- Ətraf mühitin idarə edilməsi və bioloji monitorinq


- Sənaye mikrobiologiyası


- Bitkilərin genetikası və seleksiyası


- İnsan genetikası


- Biotexnologiya


- İxtiologiya

060506

Coğrafiya


- İqtisadi və sosial coğrafiya


- Landşaftşünaslıq


- Azərbaycanın fiziki coğrafiyası


- Geomorfologiya


- Azərbaycanın və onunla qonşu ölkələrin iqtisadi və sosial coğrafiyası


- Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası


- Ərazi planlaşdırma və rayon plana alınması

060507

Hidrometeorologiya


- İqlimşünaslıq


- Hidrologiya


- Fiziki okeonologiya


- Aviasiya meteorologiyası


- Aqrometeorologiya

060508

Geologiya


- Geokimya


- Dəniz və okean dibinin geologiyası


- Mineralogiya


- Regional geologiya


- Palentologiya və stratiqrafiya


- Petrologiya


- Petroqrafiya


- Sedimentalogiya


- İqtisadi geologiya


- Kristalloqrafiya və kristal kimyası


- Ekoloji geokimya


- Litologiya

060509

Kompüter elmləri


- İntellektual sistemlər


- Biliklərin idarə olunması


- İnformasiya sistemləri


- Kompüterli modelləşdirmə


- Paylanmış sistemlər və şəbəkələr


- İqtisadi informasiya sistemləri


- İdarəetmənin informasiya texnologiyaları


- Sistem proqramlaşdırılması


- İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı


- Hesablama şəbəkələrinin proqram təminatı


- Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı


- Kompüter şəbəkələrinin riyazi təminatı və idarə olunması


- Riyazi modelləşdirmə


- Tətbiqi riyaziyyat


- Optimal idarəetmənin riyazi-iqtisadi üsulları


- İnformatika


- Kompüter riyaziyyatı

060510

Ekologiya


- Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası


- Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi

6. Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu

060601

Materialşünaslıq mühəndisliyi


- Materialşünaslıq və materiallar texnologiyası


- Kompozisiya materialları, məmulatları və konstruksiyaları


- Maşınqayırma materialşünaslığı


- Metallar fizikası


- Materialşünaslıq, nanomaterialların texnologiyası və örtükləri


- Dekorativ və mühafizə örtükləri


- Qiymətli daşların və metalların emal texnologiyası


- Kompozisiya materialları


- Alət materialları

060602

Geologiya mühəndisliyi


- Neft-qaz hövzələrinin geologiyası


- Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı


- Neft-qaz- mədən geologiyası


- Dəniz neft-qaz geologiyası


- Filiz və qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası


- Faydalı qazıntı yataqlarının hidrogeologiyası və mühəndis geologiyası

060603

Hidrogeologiya mühəndisliyi


- Hidrogeologiya


- Mühəndis geologiyası


- Hidrogeoekologiya


- Regional geologiya


- Litologiya

060604

Geofizika mühəndisliyi


- Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları


- Neft-mədən geofizikası


- Dəniz neft-qaz geofizikası


- Mədən geofizikası


- Quyuların geofiziki tədqiqatı


- Seysmologiya və seysmometriya

060605

Dağ-mədən mühəndisliyi


- Neft-qaz-mədən istehsalının fiziki prosesləri


- Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi


- Neft yataqlarının karyer və şaxta üsulu ilə işlənməsi


- Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi


- Açıq dağ-mədən işi

060606

Neft-qaz mühəndisliyi


- Quruda neft və qaz quyularının qazılması


- Dəniz neft və qaz quyularının qazılması


- Maili və üfüqi neft və qaz quyularının qazılması


- Qazma məhlullarının texnologiyası


- Quyuların möhkəmləndirilməsi və tamamlandırılması


- Neft və qaz yataqlarının işlənməsi


- Dəniz neft-qaz və qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi


- Laylardan karbohidrogen alınmasının artırılması


- Neft-qaz quyularının istismarı


- Neft-qaz sənayesində texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi

060607

Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi


- Neft-qaz kəmərlərinin, anbarlarının etibarlılığı və texniki diaqnostikası


- Neftin, qazın nəqli və saxlanılmasının sərvətqoruyucu texnologiyası


- Dəniz neft-qaz qurğularının etibarlılığı və istismar səmərəliliyi


- Dəniz hidrotexniki qurğuları tikintisi


- Şelf qurğuları tikintisi


- Liman qurğuları tikintisi

060608

Elektroenergetika mühəndisliyi


- Elektroenergetika


- Elektrik stansiyalarının elektrik hissəsi


- Elektrik şəbəkə və sistemləri


- Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)

060609

İstilik energetikası mühəndisliyi


- İstilik elektrik stansiyaları


- İstilik elektrik stansiyalarında yanacaq və su texnologiyası


- Sənaye istilik energetikası


- Bərpa olunan enerji mənbələri


- Enerji çevrilmələrində gedən proseslərin istilik fizikası

060610

Enerji maşınqayırması mühəndisliyi


- Daxili yanma mühərrikləri və onların texniki istismarı


- Qaz-turbin və buxar-turbin mühərrikləri


- Enerji maşınlarının istehsalı


- Neft-mədən qurğularının hidravlik sistemləri


- Soyuducu maşın və qurğular


- Havanın kondisiyalaşdırılması


- Kompressor maşın və qurğuları

060611

Metallurgiya mühəndisliyi


- Qara metalların metallurgiyası


- Əlvan və nadir metalların metallurgiyası


- Metalların və ərintilərin tökmə istehsalı


- Metallurji proseslərin və materialların fiziki-kimyəvi tədqiqat üsulları


- Qaynaq istehsalı metallurgiyası, texnologiyası və avadanlığı


- Ovuntu metallurgiyası, kompozisiya materialları və örtükləri


- Sənaye sobaları


- Metalşünaslıq və metalların termiki emalı


- Metalların təzyiq altında emalı

060612

Maşın mühəndisliyi


- Maşınqayırma texnologiyası


- Maşınqayırmada kompüter texnologiyaları


- Tökmə və qaynaq istehsalının maşın və avadanlıqları


- Maşınqayırmada istehsal vasitələrinin renovasiyası


- Maşınların təmir texnologiyası və servisi


- Maşın istehsalı avadanlığı və alətlər


- Texnoloji komplekslərin layihələndirilməsi


- İnteqrasiya olunmuş və kompüterləşdirilmiş dəzgah sistemləri


- Yüksək səmərəli emal proseslərinin texnologiyası və maşınları


- Əməyin mühafizəsi

060613

Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi


- Nəqliyyat sistemlərinin logistikası


- Avianəqliyyatda servis işlərinin təşkili

060614

Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi


- Uçuş aparatları və güc qurğuları


- Uçuş aparatlarının elektrik, radio və cihaz avadanlıqları


- Aviasiya elektrik sistemləri

060615

Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi


- Hava nəqliyyatı hərəkətinin idarə olunması


- Aeronaviqasiya təminatı

060616

Uçuş mühəndisliyi


- Hava gəmilərinin uçuş istismarı

060617

Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi


- Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi


- Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili


- Qəza-xilasetmə və axtarış işlərinin təşkili

060618

Dəniz texnikası və texnologiyası mühəndisliyi


- Gəmiqayırma


- Gəmi təmiri


- Gəmi enerji avadanlıqları


- Gəmi maşın və mexanizmləri

060619

Dəniz texnikası və avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi


- Gəmi köməkçi mexanizmlərinin istismarı


- Liman yük mexanizmləri və onların istismarı


- Gəmi energetik qurğuları və onların istismarı

060620

Gəmiçilik və gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi


- Gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi


- Gəmi avtomatik sistemlərinin istismarı


- Daxili su yollarında gəmiçilik

060621

Dəmir yolu nəqliyyatı və təsərrüfatı muhəndisliyi


- Dəmir yolu təsərrüfatı və onun istismarı


- Lokomativlər və lokomativ təsərrüfatı


- Vaqon və vaqon təsərrüfatı


- Dəmir yolu maşınlarının istehsalı, təmiri və texniki xidmət texnologiyaları

060622

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi


- Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi


- Yol-nəqliyyat hadisələrinin avtotexniki ekspertizası


- Fövqəladə hallarda hərəkətin təşkili


- Yol-hərəkət kompleksinin sertifikatlaşdırılması və lisenziyalaşdırılması


- Avtomobil nəqliyyatının istismarı


- Avtomobil nəqliyyatında telematika


- Nəqliyyat əməliyyatlarının intellektual idarə edilməsi


- Avtomobillər


- Avtomobil və traktor mühərrikləri


- Çoxtəyinatlı nəqliyyat maşınları və traktorlar

060623

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi


- Nəqliyyatda daşımalar və menecment (nəqliyyat növləri üzrə)


- Limanlarda daşımalar və menecment


- Nəqliyyat logistikası


- Beynəlxalq avtomobil daşımaları


- Nəqliyyat ekspedisiya xidməti


- Şəhər nəqliyyat şəbəkəsi və nəqliyyat xidmətinin təşkili

060624

Cihazqayırma mühəndisliyi


- Cihazqayırma texnologiyası


- İdxal-ixrac nəzarətinin cihaz və sistemləri


- Optik-elektron cihazlar və sistemləri


- Kompüterli informasiya-ölçmə texnologiyaları


- Yanacaq-enerji komplekslərinin nəzarət və diaqnostika sistemləri


- İntellektual ölçmə vasitələri


- Uçan aparatların ölçmə-hesablama kompleksləri və cihazları


- Aviasiya cihazları


- Metroloji cihazların istehsal texnologiyası

060625

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi


- Texnoloji maşın və avadanlıqların istehsalı, təmiri və texniki xidmət texnologiyası


- Neft-qaz istehsalının maşın və avadanlıqları


- Neft emalı və kimya istehsalının maşın və avadanlıqları


- İnşaat yol maşınları və avadanlıqları


- Yükqaldırıcı maşınlar və avadanlıqlar


- Metalkəsən dəzgahlar və alətlər


- Məişət maşın və cihazları


- Neft-qaz istehsal vasitələrinin renovasiyası


- Yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşın və avadanlıqları


- Yeyinti sənayesi iaşə və ticarətinin texnoloji maşın və avadanlıqları


- Plastik kütlə və rezin emalının maşın və avadanlıqları

060626

Elektrik mühəndisliyi


- Kabel və keçiricilərin fizikası və texnikası


- İzolyasiya materiallarının fizikası və texnikası


- Nəqliyyat vasitələrinin elektrik avadanlığı və elektronikası (nəqliyyat növləri üzrə)


- Elektrik aparatları


- Enerjinin elektromexaniki çevrilməsinin ümumi nəzəriyyəsi


- Enerjinin elektromexaniki çevrilməsində proseslərin modelləşdirilməsi və tədqiqi üsulları


- Sənaye qurğuları və texnoloji komplekslərin avtomatikası və elektrik intiqalı


- Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji qurğular və sistemlər


- Yüksək gərginliklər texnikası və fizikası


- Elektrik nəqliyyatı


- Elektrik təchizatının optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi


- Gəmilərin elektroenerji sistemləri

060627

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi


- Radiorabitə, radioverilişlər və televiziya


- Radiotexnika


- Radioelektron sistemlər


- Radioelektron vasitələrinin layihələndirilməsi və texnologiyası


- Məişət radioelektron aparatları


- Xüsusiləşdirilmiş radiorabitə sistemləri


- İfrat yüksək tezlikli texnika və texnologiya


- Radioelektron mübarizə vasitələri


- Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri


- Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri


- Şəbəkələr, rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması


- Hərəkət edən obyekti olan rabitə vasitələri


- Telekommunikasiya sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi


- Optik rabitə fizikası və texnikası


- Elektron və poçt rabitəsi


- Audiovizual texnika


- Elektron cihazlar və qurğular


- Sənaye elektronikası


- Aviasiya elektronikası


- Yanacaq-enerji komplekslərində nəzarət və diaqnostika sistemləri


- İntellektual ölçmə vasitələri


- Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı


- Elektronika və avtomatika


- Kommunikasiya sistemləri


- Güc elektronikası


- Mikroprosessorlu sistemlər


- Mühafizəli telekommunikasiya sistemləri


- Gəmi elektronikası

060628

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi


- Texnoloji proseslərin və istehsalatın avtomatlaşdırılması


- Dəmir yolu nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə


- Energetika sistemlərinin avtomatik idarə edilməsi


- Enerji menecmenti


- Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi


- Gəmilərin avtomatik idarəetmə sistemləri


- Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə

060629

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi


- Mexatronika


- Robotlar və robototexniki sistemlər


- Robototexnika və mexatronika


- Kompüterləşdirilmiş inteqrallaşdırılmış istehsalat

060630

Mexanika mühəndisliyi


- Hidromexanika və hidravlik maşınlar


- Hidravlik maşınlar, hidrointiqrallar və hidropnevmoavtomatika


- Maye və qazların nəqli avadanlıqları


- Maşınların möhkəmliyi və dinamikası


- Zirehli maşın və avadanlıqların konstruksiya edilməsi


- Tribotexnika


- Maşınşünaslıq


- Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi


- Neft-mədən avadanlıqlarının və xüsusi qurğuların dinamikası və möhkəmliyi


- Dəniz neft-qaz hidrotexniki qurğularının dinamikası və möhkəmliyi


- Yükqaldırıcı maşınların dinamikası və möhkəmliyi


- Tribologiya

060631

Kompüter mühəndisliyi


- Kompüter mühəndisliyi


- Dinamiki arxitekturalı multiprosessor sistem və şəbəkələri


- Kompüter sistemləri və şəbəkələri


- Kompüter texnikasının layihələndirilməsi və konstruksiya edilməsi


- Kompüter layihələndirilməsi və istehsal texnologiyası


- Biliklərin əldə edilməsi sistemləri


- İdarəedici-hesablama maşınlarının tətbiqi


- İxtisaslaşmış mikroprosessorlu informasiya emalı vasitələri


- Kompüter təhlükəsizliyi


- Avtomatlaşdırma və kompüter-inteqrallaşdırılmış texnologiyalar

060632

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi


- İnformasiya mühafizəsi və təhlükəsizliyi


- Çoxkanallı sistemlər və şəbəkə protokolları


- İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri


- İdarəetmədə informasiya sistemləri


- Uçuşlara avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemləri


- Neft, neft-kimya və kimya sənayesində informasiya texnologiyaları


- İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri


- Tətbiqi proqram təminatı


- İqtisadi informatika


- Bioinformatika


- Aerokosmik informasiya sistemləri

060633

Memarlıq


- Bina və qurğuların memarlığı


- Şəhərsalma


- Memarlıq mühitinin dizaynı


- Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması


- Landşaft memarlığı

060634

İnşaat mühəndisliyi


- Sənaye və mülki tikinti


- Şəhər bələdiyyə tikintisi və təsərrüfatı


- Daşınmaz əmlakın idarə olunması və ekspertizası


- Bina və qurğuların tikintisinin təşkili və texnologiyası


- Qurğular nəzəriyyəsi


- Metal konstruksiyaları


- Dəmir-beton konstruksiyaları


- Bina və qurğuların dinamikası və zəlzələyə davamlılığı


- Əsaslar və özüllərin tikintisi

060635

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi


- Bina və qurğuların mikroiqlimini təmin edən sistemlər


- İstilik-qaz təchizatı


- Su təchizatı


- Çirkab sularının kənarlaşdırılması və təmizlənməsi


- Alternativ enerji mənbələri

060636

Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi


- Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi


- Körpülər və nəqliyyat qurğularının tikintisi


- Dəmir yollarının tikintisi və yol təsərrüfatı


- Tunel və metropolitenlərin tikintisi


- Dəniz yolları, limanları və hidrotexniki qurğuları

060637

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi


- Hidrotexniki tikinti


- Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı


- Su elektrik stansiyalarının tikintisi

060638

Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi


- Tikinti materialları və konstruksiyalarının texnologiyası


- Tikinti materialları sənayesində xammal ehtiyatlarının mühafizəsi və ekologiya


- Sement texnologiyası


- Bəzək və izolyasiya materialları

060639

Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi


- Ağac emalı texnologiyası


- Mebel istehsalı texnologiyası

060640

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi


- Tətbiqi geodeziya


- Aerofotogeodeziya


- Kosmik geodeziya


- Geomatika


- Xəritəçilik

060641

Kimya mühəndisliyi


- Neft-kimya sintezinin texnologiyası


- Əsas üzvi sintezin kimyası və texnologiyası


- Neft və qazın kimyası


- Qeyri-üzvi maddələrin istehsal texnologiyası


- Neft emalı texnologiyası


- Karbohidrogen qazların emalı texnologiyası


- Polimerlərin kimyəvi texnologiyası


- Polimerlərin və kompozisiya materiallarının emalı texnologiyası


- Neft-kimya proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi


- Neft-kimya proseslərinin kibernetikası


- Kimya texnologiyasının proses və aparatları

060642

Qida məhsulları mühəndisliyi


- Bitki mənşəli qida məhsullarının emalı texnologiyası


- Heyvan mənşəli qida məhsullarının emalı texnologiyası


- İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin təşkili


- Qida təhlükəsizliyi


- Çörək, makaron, unlu qənnadı məmulatlarının və qida konsentratlarının texnologiyası


- Ət və ət məhsullarının texnologiyası


- Balıq və balıq məhsullarının texnologiyası


- Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının texnologiyası


- Konservləşdirmə texnologiyası


- Uşaq və funksional qidalanma məhsullarının texnologiyası


- Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası


- Meyvə-tərəvəz məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası


- Dənli bitki məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası


- Üzümün saxlanması və emalı texnologiyası


- Qıcqırtma məhsullarının istehsal texnologiyası


- Taxıl, taxıl məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası


- Şəkərli məhsulların texnologiyası


- Konserv və qida konsentratlarının texnologiyası


- Qida biotexnologiyası

060643

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi


- Tikiş məmulatlarının texnologiyası


- Təbii liflərin istehsalının texnologiyası və avadanlıqları


- Şüşə və keramika məmulatları texnologiyası


- Toxuculuq texnologiyası


- Trikotaj texnologiyası


- Gön-dəri məmulatının konstruksiya edilməsi və istehsalı

060644

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi


- İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası


- Ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi


- Qeyri-ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi


- Neft və neft məhsullarının əmtəəşünaslığı və marketinqi


- Kənd təsərrüfatı xammalının əmtəəşünaslığı və marketinqi


- Məişət elektrik mallarının ekspertizası və marketinqi


- Gömrük ekspertizası

060645

Poliqrafiya mühəndisliyi


- Poliqrafiya maşınları və avtomatlaşdırılmış komplekslər

060646

- Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi


- Texnogen və təkrar resursların metallurgiyası


- Metallurji tullantıların təkrar emal texnologiyaları


- Maşın və aparat hissələrinin yeyilməyədavamlılığının yüksəldilməsi və bərpası texnologiyası və avadanlığı


- Avadanlıqların bərpası və möhkəmliyinin artrılması


- Neft-qaz-mədən avadanlıqlarının emal texnologiyası

060647

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi


- Metrologiya və metroloji təminat


- Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (sahələr üzrə)


- Keyfiyyətə nəzarət, diaqnostik üsul və sistemlər

060648

Biotibbi texnika mühəndisliyi


- Bioloji və tibbi praktikada mühəndis işi


- Biotibbi və radioelektron aparatlarına servis xidməti


- Biotibbi texniki cihazlar


- Biotexniki və tibbi aparatlar və sistemlər


- Tibbi informasiya sistemləri


- Tibbi və texniki diaqnostik üsul və cihazlar

060649

Ekologiya mühəndisliyi


- Su ehtiyatlarının mühafizəsi və kompleks istifadəsi


- Su təsərrüfatı sistemlərinin idarə edilməsi


- Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi


- Təbii ehtiyatların qorunması və təkrar emalı


- Yanacaqların səmərəli istifadəsi və hava hövzəsinin mühafizəsi


- Neft və kimya sahəsində ətraf mühitin mühafizəsi


- Ətraf mühit və neft sənayesi


- Ətraf mühitin texnika və texnologiyası


- Bərk tullantıların emalı texnologiyası


- Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması


- Ekoloji landşaft quruculuğu


- Nəqliyyat ekologiyası


- Ekoloji monitorinqin informasiya-ölçü texnologiyaları


- Aerokosmik monitorinq


- Ekoloji təhlükəsizliyin informasiya sistemləri

060650

- Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

060651

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi


- Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi


- Ətraf mühitin və insanların radiasiya təhlükəsizliyi


- Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi (sahələr üzrə)


- Fövqəladə hallarda texnoloji proseslərin təhlükəsizliyi


- Fövqəladə halların idarə olunması

7. Kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupu

060701

Torpaqşünaslıq və aqrokimya


- Aqrokimya


- Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi və tiplərə ayrılması


- Landşaftın aqrogeokimyası


- Torpağın ekoloji monitorinqi və qorunması

060702

Aqronomluq


- Bitkilərin mühafizəsi


- İpəkçilik


- Bitkilərin toxumçuluğu


- Bitkilərin genetikası


- Bitkilərin xəstəlikdən və ziyanvericilərdən mühafizəsi


- Aqrobiotexnologiya


- Bitkilərin karantini


- Bitkiçilik


- Meyvəçilik


- Tərəvəzçilik


- Üzümçülük


- Bitkilərin seleksiyası


- Aqrogeobotanika


- Biologiya və kənd təsərrüfatının əsasları


- Bitki anatomiyası və morfologiyası

060703

Zootexniklik


- Maldarlıq


- Qoyunçuluq


- Quşçuluq

060704

Baytarlıq


- Epizotologiya və infeksion xəstəliklər


- Parazitologiya və ivazion xəstəlilər


- Yoluxmayan daxili xəstəliklər


- Mamalıq, ginekologiya və süni mayalanma


- Baytarlıq cərrahiyyəsi


- Baytar-sanitar ekspertizası


- Baytarlıq əczaçılığı

060705

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı


- Yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi


- Torpaq kadastrı


- Şəhər kadastrı

060706

Aqromühəndislik


- Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi


- Mexanikləşdirilmiş texnoloji proseslərin energetik təhlili      (sahələr üzrə)


- Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsində texnoloji proseslər və aparatlar


- Aqrar istehsalatın texniki təminatı


- Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi vasitələrinin istismarı, təmiri və servis xidməti


- Aqrar istehsalatın elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması


- Kənd təsərrüfatının energetik təminatı


- Aqrar istehsalatın avtomatlaşdırılma vasitələrinin istismarı, təmiri və servis xidməti

060707

Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi


- Balıqçılıq


- Balıqçılıq təsərrüfatı işi


- Sənaye balıqçılığı


- Akvakultura

060708

Meşəçilik


- Meşə quruluşu


- Meşə toksaksiyası


- Meşə əkinləri

060709

Su bioehtiyatları və akvabitkilər


- Su bioehtiyatları


- Akvabitkilər

8. Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu

060801

Əczaçılıq


- Əczaçılıq kimyası


- Farmakoqnoziya


- Əczaçılıq texnologiyası


- Toksikoloji kimya


- Əczaçılığın təşkili

060802

Bədən tərbiyəsi və idman


- Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası


- İdman məşqinin nəzəriyyəsi və metodikası


- Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi-bioloji təminat və reabilitasiya

060803

Turizm və otelçilik


- Sosial-mədəni sahələrdə xidmətlərin təşkili


- Sanatoriya-kurort işinin təşkili


- Turizm işi


- Otelçilik


- Turizmin bələdçisi


- Səyahət agentliyi və turoperator


- Turizmdə nəqliyyat xidmətləri


- Turizm və sosial-mədəni servis xidməti


- Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq

060804

Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə)


- Avtomobil servisinin texnologiyası


- Avtoservisdə texniki təchizat və anbarlaşdırma logistikası


- Avtoservis meneceri


- Avtoservis və firma xidməti


- Gəmi servisinin təşkili


- Dəmir yolu nəqliyyatında servis xidmətinin təşkili


- Aviasiya nəqliyyatında servis xidmətinin təşkilti

060805

Sosial iş


- Sosial işin texnologiyası


- Əhalinin sosial müdafiəsi


- Əhalinin əmək və həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması


- Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş

* Təhsil ixtisasları qrupuna daxil olan bütün ixtisasları bitirən bakalavr məzunları pedaqogika ixtisası üzrə magistraturaya qəbul oluna bilərlər.

Bookmark and Share