Afət Oqtay qızı Məmmədova

Biologiya elmləri doktoru,

Biologiya fakültəsi Botanika kafedrasının professoru,

Magistratura və Doktorantura şöbəsinin müdiri

İş telefonu: (994)12 539 06 71

e-mail: m.afet@mail.ru, afat@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT :

1966-cı ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1973-1983-cü illərdə Bakı şəhəri 132 saylı orta məktəbdə, 1983-1988-ci illərdə ADU-nun (indiki BDU) Biologiya fakültəsində əyani təhsil almışdır. Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirərək gənc mütəxəssis kimi təyinatla AMEA-nın Genetika və seleksiya İnstitutuna (indiki Genetik resurslar) işə göndərilmişdir. 1988-1990-cı illərdə Genomun davamlığı laboratoriyasında həmin institutda kiçik elmi işçi işləmiş, 1990-1993-cü illərdə əyani aspirant olmuşdur. 1993-cü ildə vaxtından əvvəl namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1993-1997-ci illərdə həmin institutda elmi işçi kimi fəaliyyət göstərərək, eyni zamanda BDU-da əvəzçi müəllim kimi pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir. 1997-ci ildən BDU-nun Biologiya fakültəsinin Botanika kafedrasında müəllim, baş müəllim və 2004-cü ildən həmin kafedranın dosenti vəzifəsində çalışmışdır. 2012- ci ildə biologiya elmləri üzrə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2007-ci ildən hal-hazıra qədər BDU-nun Magistratura və Doktorantura şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır.

Ailəlidir, 2 övladı var.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ, TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI :

2012 - b.e.d. «Ətraf mühitin fitoindikativ qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi»

1993 - b.e.n. «Mutasiya və modifikasiya dəyişkənliyinin antimutagen modifikasiyası»

1993 - BDU, biologiya fakültəsi, Botanika kafedrası

1990 -1993, AMEA-nın əyani aspirantı

1988 -1990, AMEA-nın Genetika və seleksiya institutu, elmi işçi

1983 -1988, əyani tələbə, Biologiya fakültəsi, ADU ( indiki BDU)

TƏDQİQAT SAHƏSİ :

Elm sahələri: Botanika və ekologiya

Tədqiqat sahələri: eksperimental botanika, biomüxtəlifliyin mühafizəsi , davamlı inkişaf, ətraf mühitin fitoindikasiyası və idarə edilməsi

Tədris etdiyi fənnlər: bakalavr- bitki morfologiyası , bitkilərin ekologiyası, botanikanın əsasları; magistratura- bioindikasiya və ekoloji nəzarət, tədbiqi ekologiya, davamlı inkişaf  və s.:

90 elmi əsərin müəllifidir, onlardan 3 dərs vəsaiti, 1 metodik vəsait, 1 monoqrafiya və 2 patentdir. Bakalavr və magistr pillələri üzrə 6 fənn proqramı tərtib etmişdir.

Hal hazırda 5 doktorantın dissertasiyasına rəhbərlik edir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI :

2016, International conference Innovative approaches to conservation of biodiversity dedicated to the 80th anniversary of the institute of botany, Azerbaijan National Academy of Sciences, conference

2015,  IХ Международная научно-практическая конференция «Научные перспективы ХХI века. Достижения и перспективы нового столетия», Новосибирск

2013,aprel, «Ətraf mühit dəyişməsi və bitki müxtəlifliyinin qorunması».Bakı

2008, oktyabr, MDVU Beynalxalq Ekoloji Konfransı. Moskva.

2007, noyabr,Akademik H. Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri», Beynəlxalq Elmi Konfransı. Bakı.

2006, «Ətraf mühitin mühafizəsində botanika bağlarının rolu», Beynəlxalq Botanika Konfransı,Bakı

1993-VI Beynəlxalq konfrans. Antimutagenez., Melbourne

1992-VI Avropa Beynəlxalq Genetiklər Konfransı, Bologna, Italiya1991- Bitkilərin biokimyəvi genetikası konfransı, Sofia.

1991-VI Ümumittifaq. “Bitkilərin, heyvanların və insanın ekoloji genetikası” elmi konfransı

Seçilmiş əsərləri :

1.2003, Bakı, “Biologiya və informatika fənlərinin qarşılıqlı problemləri haqqında”, “Elmi əsərlər” bülleteni, №12, “Müəllim nəşriyyatı”, s.57-59.

2.2003, Bakı, Ətraf mühit amillərinin dekorativ kol bitkisinə təsirinin öyrənilməsi, “Elmi əsərlər” bülleteni, №1(14), “Müəllim nəşriyyatı”, s.51-55.

3.2004, Arobidopsis thaliana bitkisinə ətraf mühitin kimyəvi mutagenlərinin təsirinin öyrənilməsi. “Biologiyada inkişaf və müasirlik” mövzusunda Respub. Elmi Konf. materialları, BDU,s.44-45.

4.2004, Ligustrum Japonicum Thunb. bitkisinə ekoloji amillərin təsiri. AMEA-nın Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, XXV c., “Elm” s.238-241.

5.2004, Антимутагенная модификация Флюктуирующей асимметрии и хлорофильных мутации u Arabidopsis thaliana. BDU, «Xəbərlər», №2,s.84-89.

6.2004, Abşeron şəraitində bəzi bitkilərin fenoloji fazaları. Azərb. Res. Döv. Müst. son 10 il. E.T.T.P.İ fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş elmi konfransın məcmuəsi, Bakı, s.176-178.

7.2005, Abşeron şəraitində atmosfer çirklənməsinin bitkilərə təsiri. SDU, «Elmi xəbərlər», cild 5, № 2, Sumqayıt, s.75-77.

8.2006, Bakı şəhəri ətraf mühitin mühafizəsində yaşıllaşdırmanın perspektivliyinin rolu, «Ətraf mühitin mühafizəsində botanika bağlarının rolu», Beynəlxalq Botanika Konfransının materialları, Bakı,s.202-204.

9.2006, Ekoloji riskli şəraitdə bitkilərin morfoloji əlamətlərinin dəyişməsi. AMEA-nın Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri,XXVİc, Bakı-«Elm», s.153-155.

10.2007, Abşeron şəraitində atmosferin çirklənməsi və mühafizəsi problemləri. SDU, «Elmi xəbərlər», cild 7, № 1, Sumqayıt, s.69-71.

11.2007, Abşeron şəraitində atmosfer çirklənməsinin Olea europea L. bitkisinə təsiri. BDU, «Xəbərlər», №1, s.75-79.

12.2007, Москва, Экспериментальная оценка изменения морфометрических признаков u Arabidopsis thaliana в условиях воздействия химических факторов. «Нетрадиционных растений сельскохозяйственные лекарственные и декоративные растения» №1(4), s. 52-54 .

13.2007, Baku, Биоиндикация экологического состояние воздушного бассейна в урбанизированных зонах. MAB UNESCO «İnsan və biosfer», №3, s.155-158.

14.2007, Çirklənmə dərəcəsi müxtəlif olan sahələrdə əkilən Triticum aestivum bitkisinə mühitin təsirinin tədqiqi. AMEA-nın Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri,XXVİİc, Bakı, «Elm», səh.68-70.

15.2007, Bakı, Abşeronda atmosfer çirklənməsinin monitorinqi, Akademik H. Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri»,Beyn.Elmi Konf mater., səh.337-338.

16.2008, Moskva, Оценка модификационный изменчивости u растений как индикатор качества окружаюшей среды, Журнал технических и эстестьвенных наук Росии , №1,s.166-170.

17.2008, Təbii şəraitdə ətraf mühit çirklənməsinin V.faba bitkisinə təsirinin tədqiqi, BDU, «Xəbərlər»,№2, s.71-75.

18.2008, Abşeron şəraitində kimyəvi maddələrlə müxtəlif dərəcədə çirklənmiş torpaqlarda əkilən at paxlası (V.faba) Bakı, bitkisinin morfoloji əlamətlərinin tədqiqi, BDU,”Xəbərlər” №3, s. 51-55

19.2008, Фитокомпоненты оценке и управлении качества окружающей среды, Журнал технических и эстестьвенных наук Росии, №3, s.75-82

20.2008, Plant mophological and functional instabilitu and enmiromental gualiti management, Beyn.Elm.Akad.xüsusi burax.,№3, səh 81-87.

21.2008, Moсква,.Влияние факторов, загрезнениях окружающей среды, нa морфометрические характеристики листьев растений в природных и експериментальных условиях,Сборник материалов Конференции МГОУ, 21-24 okt., с.47-49

22.2008, Ağır metallarla fərqli dərəcədə çirklənmiş torpaqlarda əkilən at paxlası (V.faba) bitkisində mühitin indikator kimi modifikasiya. dəyişkənliyinin qiyməti, AMEA”Məruzələr”,LXİV, №6, s.131-135

23.2008, Təbii çöl şəraitində Ligustrum japonicum Thunb. bitkisində ətraf mühit amillərinin flüktuə edən asimmetriyaya təsiri, BDU,”Xəbərlər”,№ 4, s. 60-63.

24.2009, Биоиндикация качества окружающей среды на основе мутационной и модификационной изменчивости растений. Журнал Цитология и генетика, T.43, №2, c. 61-64.

25.2009, Ətraf mühitin çirkləndirici amillərinin bitkilərə təsirinin azaldilması üsulu, Na 2008 01 83

26.2009, Cicer arietinum L. bitkisində flüktuə asimmetriya göstəricilərinə radiaktiv şüalanmanın təsiri, Bakı Universiteti Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, № 2, s. 76-80.

27.2009, Ətraf mühitin keyfiyyətinin bitkilərdə morfoloji əlamətin dəyişməsi əsasında bioindikasiyası, BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Biologiyada elmi nailiyyətlər” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları, s. 175-176.

28.2009, Ətraf mühitin zərərli amillərinin bitkilərin morfololoji əlamətlərinə təsiri, AMEA-nın Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri, XXIX cild., “Elm”, s. 311-317.

29.2009, Plant mophological and funksional instabilitu and enmiromental gualiti management, Serience without borders Transactions of the Snternational Academi of Scienoe HSE, Insburk, pp. 194-199.

30.2009, Plants bio-indicator for environmental quality monitorinq, BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr konfransının materialları, Təbiət elmləri seriyası, s. 426-427.

31.2009, Morfometiriçeskaə i klastoqennaə carakteristika rasteniy, podverqnutıx vliəniö sredovıx ksenobiotikov, Vestnik Moskovskoqo Qosudarstvennoqo Oblastnoqo Universiteta. Seriə «Estestvennıe nauki» №4, Moskva İzdatelğstvo МГОУ, c. 106-109.

32.2009, «Phytaindicators and Enveromental Quality Management», // «Annals of Agrarian Science», 2009, v. 7, № 4, p.60-62.

33.2009, Pestisidlərlə çirklənmiş torpaqların bioindikasiyası, AMEA-nın Xəbərləri, Biologiya elmləri seriyası, s. 64, № 1-2, .s.150-153.

34.2010, Mamedova A.O. Фитокомпоненты в оценке и управлении качеством окружающей среды // Вестник Московского Государственного Областного Университета. Серия «Естественные науки». Moskva, МГОУ, № 4, s.58-62.

35.2010, Мамедова A.O. Комбинированное использование биоиндикативных и биоремедиативных свойств растений в управлении качеством окружающей среды // Труды Азербайджанского Комитета «Человек и Биосфера» (MAB UNESKO) – Экологическая цивилизация развития окружающей среды,том 6, с. 178-183.

36.2010, Мамедова A.O. Комплексноя оценка биоиндикативного и биоремедационного потенциала некоторых видов растений // «Annals of Agrarian Science», v.8, №4 , p. 8-10.

37.2010, Məmmədova A.O. Ekoloji problemlərin həllində ətraf mühitin idarə edilməsi / «XXI əsrdə Biologiyanın aktual problemləri» mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları Bakı, s. 238-240.

38.2011, Məmmədova A.O. Bitkilərin bioindikativ potensialı və qocalma prosesində xroniki ekotoksikoloji təsirlərin montorinqi // MAB UNESCO «İnsan və biosfer», №7, s. 159-162.

39.2011, Məmmədova A.O. Eksperimental şəraitdə mühitin kimyəvi və fiziki amillərinin Triticum aestivum L. bitkisində flüktuə asimmetriya göstəricilərinə təsiri // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, №1, s.62-69.

40.2013, Youssef , Gurbanov E., Haciyeva S. .R., Mamedova A. O.,Change of The Morpho-Anatomical Structure of Leaves of Ligustrum japonicum And Olea europea Caused By Heavy Metal Pollution. Caspian Journal of Applied Sciences Research ,(2 ), pp.

41.2013, Youssef N.A. , Gurbanov E.M. , Haciyeva S.R, Mammedova A.O. , KhalilovR.I.,ANTIOXIDANT ENZYMES, FLUCTUATING ASYMMETRY AND MORPHOLOGICAL CHANGES OF URBAN TREES AS AN ECOLOGICAL INDICATORS OF HEAVY METAL STRESS , International Journal of Pharmaceutical Science and Health Care Issue 3, Vol. 1 , pp.

42.Fluctuating asymmetry and morphological changes as an ecological indicators of heavy metal stress in Ligustrum japonicum L. and Olea europea L. // «İnsan və Biosfer» (MaB, YUNESKO) Azərbaycan Milli Komitəsinin əsərləri- Ekolojisivilizasiya, davamlıinkişaf, ətrafmühit, 2013/14, buraxılış 9, səh. 148-161

43.Bakı şəhərinin müxtəlif dərəcədə çirklənmiş ərazilərində bitən Olea europea L. bitkisinin yarpaqlarında xlorofilinflüoressensiyası, fluktəasimmetriyasıvə element analizi // AMEA-nınXəbərləri, Biologiyavətibbelmləri, cild 70, 2015, №3, səh. 66-72

44. Şirvan Milli Parkının dominant bitkiləri //AMEA-nın Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2016, XXXVI, səh.159-168

45.Environmetal Assessment Of The Tree Plant Leaves According To Their Physiological State And Fluctuating Asymmetry Indices Of Morphological Features Which Widely  Spread In Baku // Journal of Ecology of Health & Environment, 2017, N 1,p.19-22

46.Phytoindicative parameters of Platanusorientalis L. as a quality criterium of ecological condition  auto transport roadside areas // İnternational Journal of Development Research  2017

 

KİTABLAR

  1. Bitki ekologiyası (dərs vəsaiti). Bakı, “BDU”, 2004
  2. Bitki morfologiyası (dərs vəsaiti). Bakı. “BDU”, 2005.
  3. Bitki bioindikatorları və ətraf mühitin qiymətləndirilməsi. (monoqrafiya) Bakı, “BDU”, 2008.
  4. Экология экосистем и природопользование  Баку,  «НУРЛАР», 2016, 624s.
  5. Ali təhsildə magistr hazırlığı // Bakı, “Nurlar” , 2016,144s.

 

İXTİRALAR:

  1. 2008, Ətraf mühitin çirklənmə dərəcəsinin müəyyən edilməsi üsulları,  №a 2008 01 20
  2. 2008, Ətraf mühitin çirkləndirici amillərinin bitkilərə təsirinin azaldilması üsulu, №a 2008 01 83
Bookmark and Share