Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorantura

Doktoranturada təhsil fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə həyata keçirilir.

Doktoranturada təhsilalma əyani (istehsalatdan ayrılmaqla) və qiyabi (istehsalatdan ayrılmamaqla) formalar üzrə həyata keçirilir.

Doktorantura təhsilini həyata keçirən ali təhsil müəssisələri və elmi təşkilatlar elmi və elmi-pedaqoji kadr hazırlığını dissertantlıq (dissertantura) yolu ilə də reallaşdırır.

Doktoranturada təhsil dövlət hesabına və (və ya) ödənişli əsaslarla həyata keçirilir.

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturada əyani təhsil müddəti 3 il, qiyabi 4 il, dissertantlıq yolu ilə 4 ildir.

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya ali təhsili olan (ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsini bitirən, yaxud təhsili ona bərabər tutulan, tibbi təhsildə isə həkim və həkim-mütəxəssis) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları müsabiqə əsasında qəbul olunurlar.

Doktoranturanın (keçmiş aspiranturanın) tam kursunu bitirən şəxs eyni ixtisas üzrə təkrarən doktoranturaya qəbul oluna bilməz.

Doktoranturaya qəbul olmaq istəyənlər ixtisas fənnindən, xarici dildən (rus dili istisna olmaqla, seçim sərbəst və ya ixtisasa uyğun olmalıdır) və fəlsəfədən ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsi üçün qüvvədə olan tədris proqramları həcmində qəbul imtahanları verirlər.

Doktorantlar ildə bir dəfədən az olmamaq şərtilə, ali təhsil müəssisələri və elmi təşkilatlar tərəfindən təsdiq olunmuş attestasiya haqqında əsasnamələrə uyğun olaraq, attestasiyadan keçməlidirlər. Attestasiyanın keçirilmə müddəti ali təhsil müəssisəsi və elmi təşkilatların rəhbərləri tərəfindən müəyyən edilir. Doktorantın növbəti tədris ilində təhsilini davam etdirməsi attestasiyanın nəticəsinə əsasən müəyyən edilir.

Doktoranturada fərdi iş planını yerinə yetirən və elmi tədqiqat işini bitirən şəxslər «Fəlsəfə doktoru» elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin müdafiəsinə buraxılırlar.

Doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə təhsilini başa çatdırmış məzunlara təhsil aldıqları müəssisənin müvafiq arayışı və imtahanların verilməsi haqqında vəsiqə verilir.

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

Fəlsəfə elmləri doktoru proqramı üzrə ixtisaslar

Elmi sahələr ixtisaslar

(elmi ixtisasların nomenklaturası üzrə)

İxtisasların

şifri

Fizika-riyaziyyat elmləri

01.00.00

Riyazi analiz

01.01.01

Differensial   tənliklər

01.01.02

Riyazi fizika

01.01.03

Həndəsə və topologiya

01.01.04

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

01.01.05

Riyazi məntiq, cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi

01.01.06

Hesablama riyaziyyatı

01.01.07

Diskret riyaziyyat və riyazi  kibernetika

01.01.09

Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası

01.02.04

Mayenin, qazın və plazmanın mexanikası

01.02.05


Astrofizika, radioastronomiya

01.03.02

Nəzəri  fizika

01.04.02

Fiziki elektronika

01.04.04

Bərk cisim fizikası

01.04.07

Plazma fizikası

01.04.08

Yarımkeçiricilər və dielekriklər fizikası

01.04.10

İstilik fizikası və molekulyar fizika

01.04.14

Nüvə və elementar zərrəciklər fizikası

01.04.16

Polimerlər fizikası

01.04.19

Lazer fizikası

01.04.21

Kimya elmləri

02.00.00

Qeyri-üzvi kimya

02.00.01

Analitik kimya

02.00.02

Üzvi kimya

02.00.03

Fiziki kimya

02.00.04

YMB kimyası

02.00.06

Neft kimyası

02.00.13

Kimyəvi kinetika və kataliz

02.00.15

Biologiya elmləri

03.00.00

Biofizika

03.00.02

Biokimya

03.00.04

Botanika

03.00.05

Mikrobiologiya

03.00.07

Zoologiya

03.00.08

Entomologiya

03.00.09

Bitki fiziologiyası

03.00.12

İnsan və heyvan fiziologiyası

03.00.13

Genetika

03.00.15

Ekologiya

03.00.16

Mikologiya

03.00.24

Torpaqşünaslıq

03.00.27

Texniki elmlər

05.00.00

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)

05.13.01

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqramm kompleksləri

05.13.18

Kitabxanaşünaslıq  və biblioqrafiyaşunaslıq: kitabşünaslıq

05.25.03

Tarix elmləri

07.00.00

Vətən tarixi

07.00.02

Ümumi tarix

07.00.03

Arxeologiya

07.00.06

Etnoqrafiya,etnologiya və antropologiya

07.00.07

Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat metodları

07.00.09

İqtisad elmləri

08.00.00

İqtisadi nəzəriyyə

08.00.01

Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və  idarəedilməsi

08.00.05

İqtisadiyyatın  riyazi və instrumental üsulları üsullar

08.00.13

Dünya iqtisadiyyatı

08.00.14

Fəlsəfə elmləri

09.00.00

Ontologiya və idrak nəzəriyyəsi

09.00.01

Fəlsəfə tarixi

09.00.03

Elm və texnikanın fəlsəfəsi

09.00.08

Sosial fəlsəfə

09.00.11

Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi

09.00.13

Filologiya elmləri

10.00.00

Azərbaycan  ədəbiyyatı

10.01.01

Türk xalqları ədəbiyyatı

10.01.02

Dünya ədəbiyyatı

10.01.03

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq

10.01.08

Folklorşünaslıq

10.01.09

Jurnalistika

10.01.10

Azərbaycan  dili

10.02.01

Slavyan dilləri

10.02.03

Türk dilləri

10.02.06

İran dilləri

10.02.08

Sami    dilləri

10.02.12

Dil nəzəriyyəsi

10.02.19

Hüquq elmləri

12.00.00

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi: siyasi və hüquqi təlimlər tarixi

12.00.01

Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

12.00.02

Mülki hüquq ailə hüququ  mülki proses, beynəl.xalq xüsusi hüquq

12.00.03

Əmək hüququ, sosial tə’minat hüququ

12.00.05

Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ

12.00.08

Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti

12.00.09

Beynəlxalq  hüquq

12.00.10

İnzibati hüquq, maliyyə hüquq; informasiya hüququ

12.00.14

Psixologiya elmləri

19.00.00

Ümumi pedaqogika, redaqogikanın və təhsilin tarixi

13.00.01

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi (Riyaziyatın tədr.metod.)(Kimyanın tədrisi metodikası)

13.00.02

Ümumi psixologiya, şəxsiyyət psixologiyası və psixologiya tarixi

19.00.01

Psixofiziologiya

19.00.02

Sosial psixologiya

19.00.05

Hüquqi  psixologiya

19.00.06

Pedoqoji psixologiya

19.00.07

Korreksion psixologiya

19.00.10

Sosial elmlər

22.00.00

Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi

22.00.01

Sosial struktur, sosial institutlar və proseslər

22.00.04

Siyasi   elmin   nəzəriyyəsi, siyasi elmin tarixi və metodologiyası

23.00.01

Siyasi institutlar, etnosiyasi konfliktologiya, milli və siyasi proseslər

23.00.02

Beynəlxalq münasibətlərin və qlobal inkişafın siyasi problemləri

23.00.04

Kulturalogiya

24.00.00

Mədəniyyətin nəzəriyyəsi və tarixi

24.00.01

Goğrafiya elmləri

25.00.00

Paleontologiya və stratiqrafiya

25.00.02

Petrologiya, vulkanologiya

25.00.04

Mineralogiya, kristalloqrafiya

25.00.05

Hidrogeologiya

25.00.07

Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları

25.00.09

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

25.00.10

Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

25.00.11

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası

25.00.23

Sosial-iqtisadi və siyasi coğrafiya

25.00.24

Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası

25.00.25

Qurunun hidrologiyası su ehtiyatları hidrokimya

25.00.27

Okeonologiya

25.00.28

Meteorologiya, iqlimşünaslıq, aqrometeorologiya

25.00.30

Geodeziya

25.00.32

Xəritəşünaslıq

25.00.33

Coğrafi və geoloji ekologiya

25.00.36

Aspirantlar haqqında məlumatlar

Dissertantlar haqqında məlumatlar

 

Bookmark and Share